Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame -

22/07/2022
Cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
22/07/2022
Hệ thống nâng cấp Bảo Địa Châu cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
22/07/2022
Hệ thống chế tạo mới được cập nhật sau bảo trì 21/07/2022