less.watch();
Khí công
Trang Chủ / Thần Y / Khí công
15/12/2021


Thần Y sở hữu khí công cơ bản của Đại Phu và khả năng phát huy của Hàn Ngọc Thần Trượng

Lưu ý :

  • Thần Y sau khi sử dụng Trường Bạch Sơn Sâm tẩy điểm khí công cần relog lại để kích hoạt thành công tính năng tẩy khí công.

 Yulgang Hiệp Khách