less.watch();
Khí công
Trang Chủ / Thần Y / Khí công
17/06/2022


Thần Y sở hữu khí công cơ bản của Đại Phu và khả năng phát huy của Hàn Ngọc Thần Trượng

Lưu ý :

  • Thần Y sau khi sử dụng Trường Bạch Sơn Sâm tẩy điểm khí công cần relog lại để kích hoạt thành công tính năng tẩy khí công.
  • Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 trong 6 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân

► Hồi Yến Bộ Pháp

 

 Yulgang Hiệp Khách