less.watch();
Khí Công
Trang Chủ / Đại Phu / Khí Công
20/08/2021

 

Các khí công riêng của nhân vật đại phu

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 trong 7 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân

► Hồi Yến Bộ Pháp

► Cuồng Phong Hà Ý


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh chỉnh khí công Tập ý sinh công

► Xác suất tăng 100% hiệu suất Bách sự như ý:

Tăng hiệu suất Bách sự như ý :

♦ Khai phóng tỷ lệ xuất hiện BSNY đồng thời cùng TYSC
(kích hoạt Bách sự như ý đồng thời cùng Tập ý sinh công)

♦ Khi xuất hiện đồng thời : tăng gấp đôi hiệu quả Bách sự như ý
(Sát thương BSNY tăng x2 / Hiệu quả Hoàn vũ vạn hóa giảm x2)

   Ghi chú : 
   - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

 


  TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5  

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 04/2021 

Bách Sự Như Ý không làm giảm chỉ số phòng ngự của Hoàn Vũ Vạn Hóa khi nhân vật tăng đồng thời điểm số 2 khí công này

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.