less.watch();
Khôi phục Bang Hội
Trang Chủ / Bang Hội / Khôi phục Bang Hội
06/07/2023

KHÔI PHỤC BANG HỘI

 

 NPC hỗ trợ

► Tam Tà Quan - Quan chủ Sí Quyên.

► Liễu Chính Quan - Quan chủ Liễu Như.

 Nội dung

- Chỉ khôi phục được 1 Bang Hội.

- Có thể khôi phục Bang Hội bị giải tán sau 7 ngày, kể từ ngày giải tán Bang Hội.

- Bang Hội được khôi phục là Bang Hội cuối cùng bị giải tán.

- Phí khôi phục Bang Hội lần đầu là 5 triệu lượng.

- Có thể tiến hành khôi phục Bang Hội ở những lần sau khi cần thiết, phí khôi phục lúc này sẽ yêu cầu cao hơn.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.