less.watch();
Kỹ Năng
Trang Chủ / Kiếm Khách / Kỹ Năng
20/08/2021

 

Các kĩ năng Kiếm Khách sẽ học được qua sơ cấp và khi tham gia vào chính phái hoặc tà phái:

 

Sơ cấp:

 

 

Chính phái:

 

 

Tà phái:

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.