less.watch();
[Nhiệm vụ] Danh Vọng - Võ Huân
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ] Danh Vọng - Võ Huân
20/06/2023

NHIỆM VỤ DANH VỌNG - VÕ HUÂN

Phiên bản mới - Quần Long Tranh Bá sẽ cập nhật thêm hệ thống nhiệm vụ Danh Vọng Võ Huân gồm 2 nhiệm vụ mới sau tại npc Trưởng Lão Võ Sĩ - Huyền Bột Phái

Danh Vọng Bang Hội

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Danh Vọng Bang Hội
- NPC: Trưởng Lão Võ Sĩ (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần mỗi ngày

 Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ:

- Các hiệp khách đến gặp Trưởng Lão Võ Sĩ tại Huyền Bột Phái nhận nhiệm vụ "Danh Vọng của Bang Hội"

- Thu thập tối thiểu một vật phẩm nhiệm vụ "Danh Vọng Bang Hội" từ Bang Hội Chiến.
 

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
undefined hình 10 Danh Vọng Bang Hội
thu thập từ tham gia Bang Hội Chiến


- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, các Hiệp Khách quay trở lại gặp Trưởng Lão Võ Sĩ để nhận thưởng.

undefined hình 4 Phần thưởng:

Hình Tên phần thưởng Mô tả
Võ huân (ngẫu nhiên) Võ huân nhận được thông qua nhiệm vụ
Ngẫu nhiên tặng 10 ~ 10.000 võ huân
Võ hoàng (ngẫu nhiên) Hộp võ hoàng có thể đạt được qua nhiệm vụ
Ngẫu nhiên nhận từ 5 ~ 50.000 võ hoàng
Điểm kinh nghiệm (ngẫu nhiên) Ngẫu nhiên nhận được điểm kinh nghiệm
tuỳ theo cấp độ nhân vật

 


Biểu Tượng Danh Vọng

Điều kiện:

- Biểu Tượng Danh Vọng có được khi đăng ký tham gia xếp hạng "Chung" / Thế Lực Chiến tại Trưởng Lão Võ Sĩ và tham gia Võ Lâm Huyết Chiến / Thế Lực Chiến đạt được từ 50 điểm trở lên.
- Hệ thống sẽ trao  "Biểu Tượng Danh Vọng" (túi nhiệm vụ) vào lúc 00:00 mỗi ngày thứ hai hàng tuần (đến gặp Trưởng Lão võ Sĩ , click nhận phần thưởng)

 


Trao đổi Biểu Trưng Danh Vọng

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Trao Đổi Biểu Trưng Danh Vọng
- NPC: Trưởng Lão Võ Sĩ (Huyền Bột Phái)

 Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ:

- Các hiệp khách đến gặp Trưởng Lão Võ Sĩ tại Huyền Bột Phái nhận nhiệm vụ "Trao đổi Biểu Trưng Danh Vọng"

Thu thập tối thiểu từ 01 vật phẩm nhiệm vụ "Biểu Trưng Danh Vọng" từ Danh Vọng Đặc Biệt

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
Biểu Trưng Danh Vọng
Biểu tượng có được từ Danh vọng Đặc Biệt

 

- Sau khi thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ, các Hiệp Khách quay trở lại gặp Trưởng Lão Võ Sĩ để nhận thưởng.

undefined hình 4 Phần Thưởng:

Hình Tên phần thưởng Mô tả
Võ Hoàng Đơn (Yêu cầu)
(hiệu ứng hỗ trợ)
Tùy theo cấp độ thăng chức của nhân vật
giới hạn nhận điểm võ huân mỗi ngày được tăng lên

 

Mô tả hiệu ứng "Võ Hoàng Đơn (Yêu Cầu)"

Thăng chức 4: Võ Huân có thể nhận được + 1000
Thăng chức 5: Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 1500
Thăng thiên 1: Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 2000
Thăng thiên 2: Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 3000
Thăng thiên 3: Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 5000
Thăng thiên 4: Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 6000
Thăng thiên 5: Cập nhật sau.

undefined hình 11Lưu ý: Khi đang có hiệu ứng tương tự không thể hoàn thành nhiệm vụundefined hình 11

undefined hình 11

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.