less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Nhiệm Vụ Tà Phái (Chi Tiết)
Nhiệm Vụ Tà Phái (Chi Tiết)
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Tà Phái (Chi Tiết)
26/10/2020

NHIỆM VỤ TÀ PHÁI

[Cấp 35]

1. Nguồn Gốc Kẻ Đào Ngũ

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Hỏa Ngục Ác Quỷ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 1 “Hướng Dẫn Hằng Ngày

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 41.000

+Ngưng Thần Châu 100.000 Exp

+Thâm Lam Thần Thảo ( +2 Cường Hóa VK trong 1 giờ )

+Điểm Rèn Luyện 10.000

 

 

[Cấp 36]

1. Triệt Tiêu Du Đãng

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Trường Thương Phỉ Binh hoặc Đại Đao Phỉ Binh ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 “Dấu Hiệu Tam Tà Quan

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 50.000

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

[Cấp 36]

1. Người Vay Tiền

- Nhận NV : Châu Thúc Thông

- Hướng Dẫn: Giết Trường Thương Phỉ Binh hoặc Đại Đao Phỉ Binh ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10  “Túi Tiền Của Đại Đao Phỉ Binh

- Trả NV: Châu Thúc Thông

- Phần Thưởng

+Exp: 45.000

+Nhẫn cấp 35

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

[Cấp 37]

1. Chai Rượu Của Lục Tiểu Hoàng

- Nhận NV :  Lục Tiểu Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Thiết Chưởng Thân Đà ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Ruơụ của Lục Tiểu Hoàng

- Trả NV:  Lục Tiểu Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 110.000

+Phúc Vạn Phù 5% (4 cái)

 

[Cấp 37]

1. Một Kết Thúc

- Nhận NV : Châu Thúc Thông

- Hướng Dẫn: Giết Lang Nhân Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Trang Phục Của Lang Nhân võ sĩ

- Trả NV: Châu Thúc Thông

- Phần Thưởng

+Exp rèn luyện : 50.000

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

 

[Cấp 38]

1. Liều Mạng

- Nhận NV : Lục Tiểu Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Lang Nhân Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Kiếm Của Lang Nhân võ sĩ

- Trả NV: Lục Tiểu Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 135.000

+Phúc Vạn Phù 10% (2 cái)

+Exp gấp 1.2 ( 2h )

 

[Cấp 39]

1. Theo Dõi Thợ Săn

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Khoái Đao Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 “Đao của Khoái Đao Võ Sĩ

-Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 160.000

+Tiên lục đơn ( x2 điểm rèn luyện trong 3h) (4 cái)

 

[Cấp 40]

1. Đừng ở gần kẻ xấu

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Kẻ Săn Tiền Thương

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 190.000

+Cường Hóa Thạch (5 cái)

+Phúc Vận Phù 5% (2 cái)

 

[Cấp 41]

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân ở ngọai thành Tam Tà Quan lấy 10 “Tài Liệu Kẻ Săn Tiền Thưởng

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 225.000

+Kim Cưong Thạch (2 Cái)

+Hàn Ngọc Thạch (2 Cái)

 

[Cấp 42]

1. Lời Phàn Nàn Về Lục Lâm Sơn Tặc

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Việt Địch Sơn Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan láy 5 “Danh Sách Hỏa Tặc” rồi mang cho Quan Chủ Sí Quyên, Rồi Tiếp tục trả NV cho Thiên Hiểu Sinh để hoàn thành NV

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+ Exp: 260.000

+ Kim Cưong Thạch (4 Cái)

 

[Cấp 43]

1. Mối Bất Hòa

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Lục Lâm Sơn Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Dấu Hiệu Nhận Biết Hỏa Tặc

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+Exp: 310.000

+Kim Cưong Thạch (2 Cái)

 

[Cấp 44]

1. Giai Đoạn Khó Khăn

- Nhận NV : Lục Tiểu Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Hắc Diện Đạo Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Sự Tiếp Tế Của Tà Ác

- Trả NV: Lục Tiểu Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 360.000

+Kim Cưong Thạch (4 Cái)

+Xuất Trần Giới (LV40)

 

[Cấp 45]

1. Xung Đột Nội Bộ

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Lưu Tinh Chùy Cường Đạo ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Dấu Hiệu Nhận Biết Hưng Tặc

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+Exp: 420.000

+Ngưng Thần Châu (100.000 exp)

+Bích Lục Thần Thảo

 

[Cấp 46]

1. Vàng Của Châu Thúc Phong

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Trường Côn Đạo Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Túi Vàng Của Châu Thúc Phong

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 500.000

+Điểm Rèn Luyện: 10.000

+Hộp Bạch Ngân Bảo (4 cái)

+Cường Hóa Thạch (5 cái)

 

[Cấp 47]

1. Kế Hoạch Tấn Công

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 “Nhóm Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+Exp: 570.000

+Ngưng Thần Châu (100.000 exp)

+Tiên Lục Đơn(2 cái)

+Hộp Bạch Ngân Bảo (3 cái)

 

 

[Cấp 48]

1. Mục Tiêu Đề Nghị

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Lục Thanh Ác Binh ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy “Thư Đang Ngờ” về gặp Thiên Hiểu Sinh. Sau đó gặp Cầu Thiên Mễ để hoàn thành NV

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng

+Exp: 670.000

+Phúc Vận Phù 10% (2 cái)

 

[Cấp 49]

1. Thu Thập Hàng Tiếp Tế

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Hộ Phách Đạo Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Tiếp Tế Của Huyền Bột Phái

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 780.000

+Điểm Rèn Luyện 10.000

+X1.5 Exp rèn luyện (2h)

 

[Cấp 50]

1. Thu Thập Tre

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Thương Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Trúc Lâm

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 920.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 51]

1. Một mũi Tên Giết 2 Con Nhạn

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Thần Thị Nữ ở ngoài thành Tam Tà Quan lấy 10 “Trúc Lâm Phù Thủy Phiến

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 1.020.000

+Kim Cương Thạch (2 Cái)

+Cường Hóa Thạch (5 Cái)

 

 

[Cấp 52]

1. Ký Ức Nguy Hiểm

- Nhận NV : Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: Giết Độc Nhãn Ác Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Ghi Chú Cầu Thiên Mễ

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng

+Exp: 1.150.000

+Hàn Ngọc Thạch (2 cái)

 

 

[Cấp 53]

1. Những Bông Hoa Rơi

- Nhận NV : Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Kiếm Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Gỗ Rừng Trúc Lâm ( Lạc Anh Thảo)

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng

+Exp: 1.230.000

+Ngưng Thần Châu ( 500.000 Exp)

 

[Cấp 54]

1. Sự Thật Đằng Sau Mọi Việc

- Nhận NV : Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Kiếm Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấyy “Thông Tin Tà Hành” giao cho Cầu Thiên Mễ. Sau đó đến gặp Quan Chủ Sí Quyên để hoàn thành NV

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 1.350.000

+Điểm Rèn Luyện: 50.000

 

[Cấp 55]

1. Khởi Đầu Và Kết Thúc

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Trả NV: Phủ Thủ Thi Vi (Liễu Thiện Đề Đốc Phủ)

- Phần Thưởng

+Exp: 1.420.000

+Điểm Rèn Luyện: 50.000

 

[Cấp 56]

1. Thăm Dò Hoàn Nhãn Đại Đao

- Nhận NV : Liễu Thiện Bá Huân

- Hướng Dẫn: Giết Thuần Lang Đạo Tặc ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ lấy 10 “Thông Cáo Của Đạo Tặc” giao cho Liễu Thiện Bá Huân

Tiếp Tục giết Thuần Nhãn Đại Đao ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ láy 10 “ Vật Biểu Bị Trộm

- Trả NV: Liễu Thiện Bá Huân

- Phần Thưởng

Exp: 1.550.000

 

[Cấp 58]

1. Bạo Động Ở Liễu Thiện Đề Đốc Phủ

- Nhận NV : Liễu Thiện Bá Huân

- Hướng Dẫn: Giết Đao Ba Đại Đao ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ lấy 10 “Biểu Trưng Của Đạo Tặc

- Trả NV: Liễu Thiện Bá Huân

- Phần Thưởng

+Exp: 1.650.000

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.