less.watch();
[Thần Y] Nhiệm Vụ Thăng Chức 1 ~ 5
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Thần Y] Nhiệm Vụ Thăng Chức 1 ~ 5
23/05/2024

[Thần Y TC1] Thần nữ Đông Lãnh.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 10.

+ Tăng hết điểm khí công trước khi nhận nhiệm vụ và nhớ đem theo sâm & máu.

- Nhận NV: Đoàn Uy Chính.

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Đoàn Uy Chính, bạn thực hiện các bước sau:

+ B1: Đi đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Đến khu vực chuyển chức Thần Y.

+ B3: Chọn “[TC1] Rừng sâu Đông Lãnh” và chọn Đồng Ý.

+ B4: Tiêu diệt Đội trưởng Võ sĩ Thần Địa và nhận Mảnh vũ khí của Thần Địa (Chuyển chức lần 1).

- Trả NV: Đoàn Uy Chính.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 1.

+ Lượng: 10.000.

+ Cường hóa thạch: 01 cái.

+ Điểm Thần lực.

 

[Thần Y TC2] Chính Phái.

Lưu ý: nếu muốn gia nhập Tà Phái thì không tham gia nhiệm vụ này.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 35.

+ Nhân vật đã thăng chức 1.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Hoa Hữu Khuyết.

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi trò chuyện cùng Hoa Hữu Khuyết, đi diệt bọn Do Thám Cướp Biển và mang về 10 Hướng dẫn của cướp biển để trả nhiệm vụ lần 1.

+ B2: Đến gặp Hoa Hữu Khuyết để trả nhiệm vụ lần 1. Sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 01 Thư mời.

+ B3: Đem Thư mời đến gặp Quan Chủ Liễu Như ở Liễu Chính Quan để trả nhiệm vụ lần 2.

- Trả nhiệm vụ: Quan Chủ Liễu Như.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 2.

+ Gia nhập Chính Phái.

+ Hàn ngọc thạch: 2 cái.

+ Điểm Kinh nghiệm.

+ Điểm Thần lực.

 

[Thần Y TC2] Tà Phái.

Lưu ý: nếu muốn gia nhập Chính Phái thì không tham gia nhiệm vụ này.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 35.

+ Nhân vật đã thăng chức 1.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Ôn Hiểu Dư.

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi trò chuyện cùng Ôn Hiểu Dư, hãy đi tìm diệt Cự Phủ Sơn Tặc và mang về 10 Hướng dẫn của côn đồ để trả nhiệm vụ lần 1.

+ B2: Đến gặp Ôn Hiểu Dư để trả nhiệm vụ lần 1. Sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 01 Thư tiến cử.

+ B3: Đem Thư Tiến Cử đến gặp Quan chủ Sí Quyên ở Tam Tà Quan.

- Trả NV: Quan chủ Sí Quyên.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 2.

+ Gia nhập Tà Phái.

+ Hàn ngọc thạch: 2 cái.

+ Điểm Kinh nghiệm.

+ Điểm Thần lực.

 

[Thần Y TC3] Gặp gỡ Tử Hào.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 60.

+ Đã thăng chức 2.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Đoàn Uy Chính.

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Đoàn Uy Chính, bạn thực hiện các bước sau:

+ B1: Đi đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Đến khu vực chuyển chức Thần Y.

+ B3: Chọn “[TC3] Hiện trường vụ thảm sát" và bấm Đồng Ý.

+ B4: Đánh bại Phẫn hồn ác linh và mang về Hơi thở Ác linh (Chuyển chức lần 3) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Đoàn Uy Chính.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 3.

+ Lượng: 1,000,000.

+ Điểm Thần lực.

 

[Thần Y TC4] Hy vọng của Đông Lãnh.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 80.

+ Đã thăng chức 3.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Đoàn Uy Chính.

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Đoàn Uy Chính, bạn thực hiện các bước sau:

+ B1: Đi đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Đến khu vực chuyển chức Thần Y.

+ B3: Chọn “[TC4] Nam Lâm Thảo Điền” và bấm Đồng Ý.

+ B4: Tiêu diệt Thảo dược lạ và mang về Thảo dược tin từ Đàm Vũ Hiên (Chuyển chức lần 4) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Đoàn Uy Chính.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 4

+ Điểm Kinh nghiệm.

+ Lượng: 5,000,000.

+ Điểm Thần lực.

 

[Thần Y TC5] Khảo nghiệm từ Đông Lãnh

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 100

+ Đã thăng chức 4

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Đoàn Uy Chính.

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Đoàn Uy Chính, bạn thực hiện các bước sau:

+ B1: Đi đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Đến khu vực chuyển chức Thần Y.

+ B3: Chọn “[TC5] Khảo nghiệm từ Đông Lãnh” và bấm Đồng Ý.

+ B4: Đánh bại Đội trưởng Võ sĩ Thần Địa và mang về Phù hiệu Thích khách Thần Địa (Chuyển chức lần 5) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Đoàn Uy Chính.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 5.

+ Điểm Thần lực.


 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.