less.watch();
[Thần Y] Thăng chức Hàn Ngọc Thần Trượng
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Thần Y] Thăng chức Hàn Ngọc Thần Trượng
20/06/2023

THĂNG CẤP HÀN NGỌC THẦN TRƯỢNG

Hàn Ngọc Thần Trượng là một trong bát đại kỳ bảo đã nhận Thần Y làm chủ nhân. Tuy nhiên, để đánh thức hết tiềm năng và uy lực của nó đòi hỏi Thần Y phải tiến hành nâng cấp để thức tỉnh nó. Quá trình nâng cấp như sau:

 

1. [Hàn Ngọc Thần Trượng] Cấp 1

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng Chức 1.

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn).

Nhận NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái).

Hướng dẫn NV:

+ Bước 1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Đoàn Uy Chính, Hiệp Khách hãy tiến hành cường hóa Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn) lên cấp cường hóa +1 (cường hóa tại NPC Đao Kiếm Tiếu).

+ Bước 2: Đặt Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)[1] vào ô trang bị vũ khí.

+ Bước 3: Trả nhiệm vụ tại Đoàn Uy Chính.

Trả NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái).

Phần thưởng:

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 1).

 

2. [Hàn Ngọc Thần Trượng] Cấp 2

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 2.

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 1)[3].

Nhận NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn NV:

+ Bước 1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đoàn Uy Chính tiến hành cường hóa Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 1) lên cấp cường hóa +3.

+ Bước 2: Đặt Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 1)[3] vào ô trang bị vũ khí.

+ Bước 3: Trả nhiệm vụ tại Đoàn Uy Chính.

Trả NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái).

Phần thưởng:

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 2)[2].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

3. [Hàn Ngọc Thần Trượng] Cấp 3

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 3.

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 2)[3].

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn NV:

+ Bước 1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đoàn Uy Chính tiến hành cường hóa Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 2) lên cấp cường hóa +3.

+ Bước 2: Đặt Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 2)[3] vào ô trang bị vũ khí.

+ Bước 3: Trả nhiệm vụ tại Đoàn Uy Chính.

Trả NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Phần thưởng:

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 3)[2].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

4. [Hàn Ngọc Thần Trượng] Cấp 4

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 4.

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 3)[4].

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn NV:

+ Bước 1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đoàn Uy Chính tiến hành cường hóa Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 3) lên cấp cường hóa +4.

+ Bước 2: Đặt Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 3)[4] vào ô trang bị vũ khí.

+ Bước 3: Trả nhiệm vụ tại Đoàn Uy Chính.

Trả NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Phần thưởng:

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 4)[3].

+ Tử Thiên Thạch (sự kiện): 4.

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

5. [Hàn Ngọc Thần Trượng] Cấp 5

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 5.

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 4)[4].

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đoàn Uy Chính tiến hành đặt Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 4)[4] vào ô trang bị vũ khí.

+ B2: Trả nhiệm vụ tại Đoàn Uy Chính.

Trả NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Phần thưởng:

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 5)[3].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

6. [Hàn Ngọc Thần Trượng] Cấp 6

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 1.

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 5)[5].

+ 02 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đoàn Uy Chính tiến hành đặt Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 5)[5] vào ô trang bị vũ khí.

+ B2: Trả nhiệm vụ tại Đoàn Uy Chính.

Trả NV: Đoàn Uy Chính (Huyền Bột Phái)

Phần thưởng:

+ 01 Hàn Ngọc Thần Trượng (phong ấn)(cấp 6)[4].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

Lưu ý

-  Để có vật phẩm "Huyết Chủ Thiên Niên Bảo", các hiệp khách làm nhiệm vụ " Huyết chủ Thiên Niên Bảo" level 60 nhận tại npc Hoàng Can Vũ (thành Nam Lâm).

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.