less.watch();
[Tổng Hợp] Thông Tin Một Số Vật Phẩm
Trang Chủ / Cửa Hàng / [Tổng Hợp] Thông Tin Một Số Vật Phẩm
16/04/2024

THÔNG TIN MỘT SỐ VẬT PHẨM CƠ BẢN

Hình ảnh Vật Phẩm Chức năng
undefined hình 4 Nhiệt Huyết Phù (30 ngày)
(Có thể giao dịch)
Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (30 ngày).
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (1 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (1 ngày) (Dùng vào kênh VIP).
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (10 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (10 ngày) (Dùng vào kênh VIP).
undefined hình 4 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (30 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (30 ngày) (Dùng vào kênh VIP).
undefined hình 4 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (90 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (90 ngày) (Dùng vào kênh VIP).
undefined hình 4 Thiên Địa Thần Đan (1 Ngày)
(Có thể giao dịch)
>Thông tin chi tiết<
Biến đổi ngoại hình vũ khí (1 ngày)
Tăng tấn công 28% + 80, phòng ngự 30% + 80, tấn công võ công +35%
phòng ngự võ công + 23%, HP +3000, exp +60%, tỷ lệ hút hồn +10%
+2 cấp CH vũ khí, +1 cấp CH trang bị phòng ngự.
Thiên Địa Thần Đan (1 Ngày) (Event)
(Không thể giao dịch)
>Thông tin chi tiết<
Biến đổi ngoại hình vũ khí (1 ngày)
Tăng tấn công 28% + 80, phòng ngự 30% + 80, tấn công võ công +35%
phòng ngự võ công + 23%, HP +3000, exp +60%, tỷ lệ hút hồn +10%
+2 cấp CH vũ khí, +1 cấp CH trang bị phòng ngự.
undefined hình 4 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)
(Có thể giao dịch)
Biến đổi ngoại hình vũ khí (1 ngày)
Tấn công vũ khí +80, phòng thủ giáp +80, né tránh sát thương chiêu thức +11%
lực công kích võ công +35%, tấn công vật lý +13%, phòng thủ vật lý +15%
lực tấn công +15%, lực phòng thủ +15%, tỷ lệ hút hồn +10%, kinh nghiệm +190%.
Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (Event)
(Không thể giao dịch)
Biến đổi ngoại hình vũ khí (1 ngày)
Tấn công vũ khí +80, phòng thủ giáp +80, né tránh sát thương chiêu thức +11%
lực công kích võ công +35%, tấn công vật lý +13%, phòng thủ vật lý +15%
lực tấn công +15%, lực phòng thủ +15%, tỷ lệ hút hồn +10%, kinh nghiệm +190%.
undefined hình 4 Tử Hà Thần Đan (10 ngày)
(Có thể giao dịch)
Biến đổi ngoại hình vũ khí (10 ngày)
Tấn công vũ khí +80, phòng thủ giáp +80, né tránh sát thương chiêu thức +11%
lực công kích võ công +35%, tấn công vật lý +13%, phòng thủ vật lý +15%
lực tấn công +15%, lực phòng thủ +15%, tỷ lệ hút hồn +10%, kinh nghiệm +190%.
undefined hình 4 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP)
(1 ngày)

(Có thể giao dịch)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +20 %, HP +1000 , kinh nghiệm +65%
công kích võ công +15%, giảm 20% sát thương võ công (1 ngày).
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP) (1 ngày)
(Event)

(Không thể giao dịch)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +20 %, HP +1000 , kinh nghiệm +65%
công kích võ công +15%, giảm 20% sát thương võ công (1 ngày).
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, HP +1000 , kinh nghiệm +40%
công kích võ công +10%, giảm 10% sát thương võ công (1 ngày).
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 Ngày)
(Event)

(Không thể giao dịch)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, HP +1000 , kinh nghiệm +40%
công kích võ công +10%, giảm 10% sát thương võ công (1 ngày).
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3)
(Có thể giao dịch)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, HP +1000 , kinh nghiệm +40%
công kích võ công +10%, giảm sát thương võ công 10% (sử dụng 3 lần) (1 giờ).
Chiêu Tài Trư (1/1)
(Có thể giao dịch)
Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được (4 giờ).
Chiêu Tài Trư (5/5)
(Có thể giao dịch)
Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được (4 giờ).
Có thể sử dụng 5 lần.
[Sự kiện] Chiêu Tài Trư
(Có thể giao dịch)
Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được (6 giờ).
undefined hình 4 [VIP] Chiêu Tài Trư (4)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: 04 [Sự kiện] Chiêu Tài Trư
Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được (6 giờ).
Dược Thiện Hoàn (1 ngày)
(Có thể giao dịch)
Lực công kích +11%, phòng ngự +13%, lực công kích võ công 13%
HP +500, giảm sát thương võ công 11% (1 ngày).
undefined hình 4 Dược Thiện Hoàn (Chân) (1 ngày)
(Có thể giao dịch)
Lực công kích +13%, phòng ngự +15%, lực công kích võ công 15%
HP+1000, giảm sát thương võ công +13% (1 ngày).
Hộ Tâm Đơn (100%) (24 Giờ)
(Có thể giao dịch)
Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100% so với bình thường
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 24 giờ).
Hộ Tâm Đơn (100%) (1 ngày)
(Có thể giao dịch)
Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100% so với bình thường
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 1 ngày).
undefined hình 4 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày)
(Có thể giao dịch)
So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150%.
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 1 ngày).
Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày)
(Event)

(Không thể giao dịch)
So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150%.
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 1 ngày).
undefined hình 4 Sô Cô La Trắng
(Không thể giao dịch)
Sử dụng tăng tấn công +20%, phòng thủ +20% (1 giờ).
undefined hình 4 Sô Cô La Trắng (4 giờ)
(Không thể giao dịch)
Sử dụng tăng tấn công +20%, phòng thủ +20% (4 giờ).
Sô Cô La Trắng (3)
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ gồm 3 viên Sô Cô La Trắng:
Sử dụng tăng tấn công +20%, phòng thủ +20% (1 giờ).
Sô Cô La Trắng (4)
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ gồm 4 viên Sô Cô La Trắng:
Sử dụng tăng tấn công +20%, phòng thủ +20% (1 giờ).
undefined hình 4 [VIP] Yêu Hóa Ma Võ Cao Cấp (Thần)
(1 Ngày)

(Có thể giao dịch)
Biến thành hình ảnh của đại dương (1 ngày)
Lực công kích +80, phòng ngự +80, HP +1000
CLVC +10%, kinh nghiệm +20%, hút hồn +10%.
[VIP] Yêu Hóa Ma Võ Cao Cấp (Thần)
(1 Ngày) (Event)

(Không thể giao dịch)
Biến thành hình ảnh của đại dương (1 ngày)
Lực công kích +80, phòng ngự +80, HP +1000
CLVC +10%, kinh nghiệm +20%, hút hồn +10%.
undefined hình 4 Yêu Hoá Ma Võ - Miêu Tộc
(Có thể giao dịch)
>Thông tin chi tiết<
Biến hình vũ khí thành miêu trảo (12 giờ)
Tăng tấn công +150, phòng ngự + 150, HP +750, MP +750
CLVC +12%, ULPT +120, tránh né +30, kinh nghiệm +50%
+50 t.công & p.ngự (quái).
Yêu Hoá Ma Võ - Miêu Tộc
(Sự Kiện)

(Không thể giao dịch)
>Thông tin chi tiết<
Biến hình vũ khí thành miêu trảo (12 giờ)
Tăng tấn công +150, phòng ngự + 150, HP +750, MP +750
CLVC +12%, ULPT +120, tránh né +30, kinh nghiệm +50%
+50 t.công & p.ngự (quái).
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK)
(Có thể giao dịch)
Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt (6 giờ)
Tăng tấn công +100, phòng thủ +50, HP +800
né tránh +10, CLVC +10%, ulpt +100.
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp)
(Có thể giao dịch)
Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt (6 giờ)
Tăng tấn công +50, phòng thủ +100, HP +500
MP +500, CLVC +10%, EXP +40%.
Võ Hoàng Đơn (Đặc Biệt)
(Có thể giao dịch)
Làm tăng giới hạn đạt được võ huân hàng ngày lên 5000
hiệu quả sẽ trở lại từ đầu đúng 24:00 mỗi ngày.
undefined hình 4 Võ Hoàng Đơn (Chân)
(Có thể giao dịch)
Làm tăng giới hạn đạt được võ huân hàng ngày lên 10000
hiệu quả sẽ trở lại từ đầu đúng 24:00 mỗi ngày.
Tịnh Tâm Chay
(Có thể giao dịch)
Xoá tan bóng đêm (2 giờ)
Tất cả khí công +2, tấn công võ công +10%, tránh né +5%, HP +100
(12 lần sử dụng).
Giang Hồ Phù (Event) (1 ngày)
(Không thể giao dịch)
Huy hiệu ưu tiên dịch chuyển bản đồ (1 ngày)
sử dụng trang bị phụ, tăng 50% exp, 50% hút hồn.
Giang Hồ Phù (Event) (10 ngày)
(Không thể giao dịch)
Huy hiệu ưu tiên dịch chuyển bản đồ (10 ngày)
sử dụng trang bị phụ, tăng 50% exp, 50% hút hồn.
Hồng Mật Thần Thảo (bậc 1)
(2 giờ)

>Thông tin chi tiết<
Nhuệ khí bừng bừng toả ra năng lượng thần bí.
Trang sức tăng 1 cấp độ (cấp trang sức tối đa là 10).
Hồng Mật Thần Thảo (bậc 2)
(2 giờ)

>Thông tin chi tiết<
Nhuệ khí bừng bừng toả ra năng lượng thần bí.
Trang sức tăng 2 cấp độ (cấp trang sức tối đa là 10).
Hồng Mật Thần Thảo (bậc 3)
(2 giờ)

>Thông tin chi tiết<
Nhuệ khí bừng bừng toả ra năng lượng thần bí.
Trang sức tăng 3 cấp độ (cấp trang sức tối đa là 10).
Hồng Mật Thần Thảo (bậc 4)
(2 giờ)

>Thông tin chi tiết<
Nhuệ khí bừng bừng toả ra năng lượng thần bí.
Trang sức tăng 4 cấp độ (cấp trang sức tối đa là 10).
undefined hình 4 Trợ thủ bài Huyền Bột 2 (6 giờ)
(Không thể giao dịch)
>Thông tin chi tiết<
Thẻ bài nhận được hỗ trợ đặc biệt từ Huyền Bột
Khi sử dụng tăng 150% kinh nghiệm, kỹ năng, tỷ lệ vật phẩm.
undefined hình 4 Chiến Thần Bảo Rương
(Có thể giao dịch)
Bảo rương chiến tích danh dự, khai quật kho báu thất lạc nơi chiến địa.
Mở ra 1 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
undefined hình 4 Bích Đàn Bảo Hàm
(Có thể giao dịch)
Mở ra 2 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
(Muốn sử dụng rương cần phải có 4 ô trống trong túi).
undefined hình 4 Phúc Hi Bảo Hạp
(Có thể giao dịch)
Bảo rương kim phúc mang lại may mắn, hãy mở rương và khám phá kho báu bí 
Mở ra 1 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
undefined hình 4 Nhiệt Hạ Bảo Rương
(Có thể giao dịch)
Bên trong chứa những vật phẩm quý giá.
Muốn sử dụng rương cần phải có 4 ô trống trong túi.
undefined hình 4 Phúc Trang Kỳ Bảo
(Có thể giao dịch)
Nhận được ngẫu nhiên 01 trang phục cặp đôi:
Phúc Tinh Cao Chiếu Bào, Kiết Tường Như Ý phục, Hanbok tạ ơn,
Phụng Thiên Điệp Vũ Y, Luyện Ngục Thanh Long Khải, Áo dài (các mẫu), Cặp đôi xì tin.
Bộ sưu tập thời trang (Nam)
(Có thể giao dịch)
Bảo rương chứa bộ sưu tập thời trang nam.
Bộ sưu tập thời trang (Nữ)
(Có thể giao dịch)
Bảo rương chứa bộ sưu tập thời trang nữ.
Rương Trang Phục bí ẩn (Nam)
(Có thể giao dịch)
Bảo rương chứa trang phục bí ẩn, khó sưu tầm.
(Bộ sưu tập trang phục nam).
Rương Trang Phục bí ẩn (Nữ)
(Có thể giao dịch)
Bảo rương chứa trang phục bí ẩn, khó sưu tầm.
(Bộ sưu tập trang phục nữ).
Salon tóc của Thiên Vân Nhạc (Nam)
(Có thể giao dịch)
Thay đổi tạo hình tóc ngẫu nhiên sau khi sử dụng (Nam)
Nét đẹp tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.
Salon tóc của Thiên Vân Nhạc (Nữ)
(Có thể giao dịch)
Thay đổi tạo hình tóc ngẫu nhiên sau khi sử dụng (Nữ)
Nét đẹp tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.
Gói Tái Xuất Giang Hồ 1
(Không thể giao dịch)
Gói vật phẩm bao gồm: 01 Cửu Chuyển Đơn (đặc biệt) (Event)
Thiên Niên Tuyết Sâm (đặc biệt) (Event), 01 Lễ Vật Yêu Hóa Ma Võ Hải sản(đ.biệt).
Gói Tái Xuất Giang Hồ 2
(Không thể giao dịch)
Gói vật phẩm bao gồm: 01 (Thiên) - NTC (200 triệu)
01 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) (Event).
undefined hình 4 Bảo Rương (Dây Chuyền Lục Ngọc)
(Có thể giao dịch)
Nhận được:
Dây chuyền lục ngọc (20 ngày) Tăng cấp cường hóa +1 Y phục

(Mai Liễu Chân không thể sử dụng).
undefined hình 4 Bảo Rương (Dây Chuyền Song Ngọc)
(Có thể giao dịch)
Nhận được:
Dây chuyền Song Ngọc (20 ngày) Tăng cấp cường hóa +2 Vũ khí, +1 Y Phục

(Mai Liễu Chân không thể sử dụng).
Bảo Rương (Khuyên Ảo Ảnh) (7 ngày)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Khuyên Ảo Ảnh, thời hạn 7 ngày.
(Mai Liễu Chân không thể sử dụng).
Rương (Khuyên Ảo Ảnh-MA +6)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Khuyên Ảo Ảnh-Ma +6, thời hạn 7 ngày.
Rương (Nhẫn Bá Hoàng - MLC) +6
(4 ngày)

(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Nhẫn Bá Hoàng-ma MLC +6, thời hạn 4 ngày.
Rương (Khuyên Bá Vương - ma) (MLC)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Khuyên Bá Vương-Ma (MLC) +10, thời hạn 1 ngày.
Rương (Khuyên Bá Vương - MLC) +10
(4 ngày)

(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Khuyên Bá Vương-Ma (MLC) +10, thời hạn 4 ngày.
Rương (Dây chuyền Bá Hoàng - MLC)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Dây Chuyền Bá Hoàng-MLC +6, thời hạn 1 ngày.
Rương (D.chuyền Bá Hoàng - MLC)+6
(4 ngày)

(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Dây Chuyền Bá Hoàng-MLC +6, thời hạn 4 ngày.
Rương (Vòng thiên nhĩ của Ma Diệt)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Vòng Thiên Nhĩ Của Ma Diệt, +3 khí công, thời hạn 30 ngày
(Mai Liễu Chân không thể sử dụng)
Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (Cao Cấp) Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công thành công thì ngẫu nhiên tăng 1~3 cấp
Khi thất bại thì đẳng cấp gia công trang sức bị giảm xuống 0, nhưng trang sức không mất
[Đồng thời có thể tăng hiệu quả xác suẫt thành công gia công trang sức].
Bạch huyết châm
(Có thể giao dịch)
Nguyên liệu tăng cấp gia công cho trang sức (khuyên)
tăng khả năng thành công khi gia công trên +2.
Hoàng kim chuỗi
(Có thể giao dịch)
Nguyên liệu tăng cấp gia công cho trang sức (dây chuyền)
tăng khả năng thành công khi gia công trên +2.
Quang ngọc thạch
(Có thể giao dịch)
Nguyên liệu tăng cấp gia công cho trang sức (nhẫn)
tăng khả năng thành công khi gia công trên +2.
undefined hình 4 Hiệp Khách Phù Vật phẩm đặc biệt dùng để tăng cấp độ. Có thể tăng lên 1 lv khi sử dụng
(%exp giữ nguyên). Cấp độ sử dụng từ Lv1 ~ Lv149.
undefined hình 4 Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí] (Chân)
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho vũ khí cường hóa 10 trở lên.
undefined hình 4 Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự] (Chân)
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho phòng cụ cường hóa 10 trở lên.
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí]
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho trang bị vũ khí.
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự]
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho trang bị phòng cụ.
Thủy Tinh Phù [Vũ Khí]
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho trang bị phòng cụ.
Thủy Tinh Phù [Phòng Ngự]
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho trang bị phòng cụ.
Tinh Phó Phù [Vũ Khí]
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho vũ khí thấp hơn cấp 100.
Tinh Phó Phù [Phòng Ngự]
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho phòng cụ thấp hơn cấp 100.
undefined hình 4 Thủy tinh phúc vận phù
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng xác suất CH cho Thủy tinh phù [vũ khí], [phòng cụ] (mới)
thất bại vẫn bảo lưu cấp cường hóa
Sử dụng cho trang bị dưới 140.
Phúc vận phù sơ cấp
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh.
Phúc vận phù sơ cấp (khóa)
(không thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh.
Phúc vận phù trung cấp
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh.
Phúc vận phù trung cấp (khóa)
(không thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh.
Phúc vận phù cao cấp
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh.
Phúc vận phù thượng cấp
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh.
Phúc vận phù siêu cấp
(Có thể giao dịch)
>Hệ thống chân cường hoá mới<
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh.
undefined hình 4 Cường Hoá Phù 100% (Vũ Khí)
(Không thể giao dịch)
Tăng 100% khả năng cường hóa giai đoạn tiếp theo cho vũ khí
Không thể dùng cho vũ khí có cường hóa từ 10 trở lên.
undefined hình 4 Cường Hoá Phù 100% (Trang Bị)
(Không thể giao dịch)
Tăng 100% khả năng cường hóa giai đoạn tiếp theo cho trang bị phòng cụ
Không thể dùng cho trang bị có cường hóa từ 10 trở lên.
undefined hình 4 Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí] (Chân)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Chỉ dùng cho vũ khí cường hóa trên 10, giữ nguyên hợp thành và thuộc tính)
Chỉ dùng cho vật phẩm lv 130 trở lên.
undefined hình 4 Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự] (Chân)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Chỉ dùng cho vũ khí cường hóa trên 10, giữ nguyên hợp thành và thuộc tính)
Chỉ dùng cho vật phẩm lv 130 trở lên.
Bùa thủy tinh (vũ khí)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa vũ khí thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính)
Bùa thủy tinh (phòng ngự)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa đạo cụ p.ngự thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính)
Bùa Hoàng ngọc (vũ khí)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa thành công 100% vũ khí +5 thành +6
Bùa Hoàng ngọc (phòng ngự)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa thành công 100% đạo cụ phòng ngự +5 thành +6.
Bùa thúy ngọc (vũ khí)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính).
Bùa thúy ngọc (phòng ngự)
(Có thể giao dịch)
Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính).
Hộ Linh Phù
(Có thể giao dịch)
Khi cường hoá thất bại chỉ bảo toàn vũ khí / trang bị
(ngọc,phù ,các dòng hợp thành, cường hoá,.. sẽ mất)
(chỉ sử dụng cho trang bị dưới CH +10).
Bùa Thiên Tôn
(Có thể giao dịch)
Khi hợp thành thuộc tính vũ khí thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1~+3
(khi thất bại sẽ giảm cấp độ thuộc tính)
Bùa Nhiệt Địa
(Có thể giao dịch)
Khi hợp thành thuộc tính đạo cụ p.ngự thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1~+3
(khi thất bại sẽ giảm cấp độ thuộc tính)
undefined hình 4 Vô Song Phúc Vận Phù
(Có thể giao dịch)
Tăng xác suất CH cho Bùa thủy tinh [vũ khí], [phòng cụ]
thất bại vẫn bảo lưu cấp cường hóa, Sử dụng cho trang bị dưới 140.
Phúc Vận Phù 20%
(Có thể giao dịch)
Làm tăng tỷ lệ thành công lên 20%.
Phúc Vận Phù 25%
(Có thể giao dịch)
Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25%.
Gói Hạnh Vận Phù 20%
(Có thể giao dịch)
Gói vật phẩm hỗ trợ gồm: 03 Phúc Vận Phù (20%).
Gói Bùa Thuỷ Tinh (Vũ Khí)
(Có thể giao dịch)
Gói vật phẩm bao gồm
01 Bùa Thuỷ Tinh (Vũ Khí) + 01 Phúc Vận Phù (20%).
Gói Bùa Thuỷ Tinh (Phòng ngự)
(Giới hạn - Có thể giao dịch)
Gói vật phẩm bao gồm:
01 Bùa Thuỷ Tinh (Phòng Ngự) + 01 Phúc Vận Phù (20%).
Gói Hoàng Kim
(Có thể giao dịch)
Gói vật phẩm bao gồm:
01 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí) + 01 Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự)
01 Phúc Vận Phù 20% + 01 Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (Cao Cấp).
Bộ Thủy Tinh (Vũ Khí) (Đặc Biệt)
(Có thể giao dịch)
Gói vật phẩm bao gồm:
02 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí) + 01 Thiên - Ngưng Thần Bao (200 triệu).
Bộ Thủy Tinh (Phòng Ngự) (Đặc Biệt)
(Có thể giao dịch)
Gói vật phẩm bao gồm:
02 Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự) + 01 Thiên - Ngưng Thần Bao (100 triệu).
Bảo thạch Nghĩa Đàn cung
(Có thể giao dịch)
Cường hóa thất bại vẫn có thể giữ lại vật phẩm.
Chỉ dùng đến tối đa cường hóa +8. Tiêu tốn võ huân để cường hóa
Phải đứng cạnh NPC Cung Chính Nghĩa ở Huyền Bột.
Cấp Bảo Phù
>Bảo địa châu<
Phù tăng gấp đôi xác suất tiến hoá Bảo Địa Châu.
undefined hình 4 Phá Kích Phù
(Có thể giao dịch)
>Hướng dẫn sử dụng<
Vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng đã hợp thành của trang bị
(Vũ khí, Y phục, Giáp tay, Ủng, Giáp trong) thành thuộc tính mới.
Phá Kích Phù Trang Phục
(Có thể giao dịch)
>Hướng dẫn sử dụng<
Vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng đã hợp thành Nhiệt Huyết Thạch
của áo choàng hoặc môn phái phục thành thuộc tính mới.
Phá Kích Phù Trang Phục (Event)
(Không thể giao dịch)
>Hướng dẫn sử dụng<
Vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng đã hợp thành Nhiệt Huyết Thạch
của áo choàng hoặc môn phái phục thành thuộc tính mới.
undefined hình 4 Phá Kích Phù (Chân)
(Có thể giao dịch)
>Hướng dẫn sử dụng<
Vật phẩm dùng để chuyển đổi thuộc tính hiện hành của trang bị (cấp cao)
đã hợp thành 4 dòng sang thuộc tính cấp cao hơn (Trang bị cấp 130 trở lên).
Yêu Hoá Võ Phù [Huyền Vũ]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Huyền Vũ.
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Huyền Vũ) và có Linh hồn thạch Huyền Vũ trong túi.
Yêu Hoá Võ Phù [Chu Tước]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Chu Tước
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Chu Tước) và có Linh hồn thạch Chu Tước trong túi.
Yêu Hoá Võ Phù [Bạch Hổ]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Bạch Hổ
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Bạch Hổ) và có Linh hồn thạch Bạch Hổ trong túi.
Yêu Hoá Võ Phù [Thanh Long]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Thanh Long
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Thanh Long) và có Linh hồn thạchThanh Long trong túi.
Yêu Hoá Giáp Phù [Huyền Vũ]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị (áo) sang Huyền Vũ.
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Huyền Vũ) và có Linh hồn thạch Huyền Vũ trong túi.
Yêu Hoá Giáp Phù [Chu Tước]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị (áo) sang Chu Tước.
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Chu Tước) và có Linh hồn thạch Chu Tước trong túi.
Yêu Hoá Giáp Phù [Bạch Hổ]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị (áo) sang Bạch Hổ.
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Bạch Hổ) và có Linh hồn thạch Bạch Hổ trong túi.
Yêu Hoá Giáp Phù [Thanh Long]
>Thức tỉnh tứ linh<
Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị (áo) sang Thanh Long.
Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Thanh Long) và có Linh hồn thạch Thanh Long trong túi.
Linh hồn thạch [Huyền Vũ]
>Thức tỉnh tứ linh<
Đánh thức sức mạnh của Huyền Vũ,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng xanh lá.
Linh hồn thạch [Chu Tước]
>Thức tỉnh tứ linh<
Đánh thức sức mạnh của Chu Tước,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng đỏ.
Linh hồn thạch [Bạch Hổ]
>Thức tỉnh tứ linh<
Đánh thức sức mạnh của Bạch Hổ,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng vàng.
Linh hồn thạch [Thanh Long]
>Thức tỉnh tứ linh<
Đánh thức sức mạnh của Thanh Long,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng xanh lam.
Tử Thiên Thạch (Event)
(Không thể giao dịch)
Vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng hợp thành
cho vũ khí phong ấn của các nhân vật đặc biệt.
Tiên dược Cần Công Hoàn
(Có thể giao dịch)
Tăng 10% sức tấn công (2 giờ).
Tiên dược Vô Phòng Hoàn
(Có thể giao dịch)
Giảm 10% sát thương nhận được (2 giờ).
Tiên dược Hộ Thể Hoàn
(Có thể giao dịch)
Tăng 10% phòng thủ (2 giờ).
Tiên dược Võ Công Hoàn
(Có thể giao dịch)
Tăng 10% sức sát thương (2 giờ).
Tiên dược Cần Công Hoàn 11%
(Có thể giao dịch)
Tăng 11% sức tấn công (2 giờ).
Tiên dược Vô Phòng Hoàn 11%
(Có thể giao dịch)
Giảm 11% sát thương nhận được (2 giờ).
Tiên dược Hộ Thể Hoàn 11%
(Có thể giao dịch)
Tăng 11% phòng thủ (2 giờ)
Tiên dược Võ Công Hoàn 11%
(Có thể giao dịch)
Tăng 11% sức sát thương (2 giờ)
Tiên dược Cần Công Hoàn 13%
(Có thể giao dịch)
Tăng 13% sức tấn công (2 giờ)
Tiên dược Vô Phòng Hoàn 13%
(Có thể giao dịch)
Giảm 13% sát thương nhận được (2 giờ).
Tiên dược Hộ Thể Hoàn 13%
(Có thể giao dịch)
Tăng 13% phòng thủ (2 giờ).
Tiên dược Võ Công Hoàn 13%
(Có thể giao dịch)
Tăng 13% sức sát thương (2 giờ).
Tiên dược Cần Công Hoàn 14%
(Có thể giao dịch)
Tăng 14% sức tấn công (2 giờ).
Tiên dược Vô Phòng Hoàn 14%
(Có thể giao dịch)
Giảm 14% sát thương nhận được (2 giờ).
Tiên dược Hộ Thể Hoàn 14%
(Có thể giao dịch)
Tăng 14% phòng thủ (2 giờ).
Tiên dược Võ Công Hoàn 14%
(Có thể giao dịch)
Tăng 14% sức sát thương (2 giờ).
undefined hình 4 Tiên dược Cần Công Hoàn 15%
(Có thể giao dịch)
Tăng 15% sức tấn công (2 giờ).
undefined hình 4 Tiên dược Vô Phòng Hoàn 15%
(Có thể giao dịch)
Giảm 15% sát thương nhận được (2 giờ).
undefined hình 4 Tiên dược Hộ Thể Hoàn 15%
(Có thể giao dịch)
Tăng 15% phòng thủ (2 giờ).
undefined hình 4 Tiên dược Võ Công Hoàn 15%
(Có thể giao dịch)
Tăng 15% sức sát thương (2 giờ).
Bồi Nguyên Đơn (Tiểu)
(Có thể giao dịch)
Linh đơn gia tăng HP +300 (1 giờ).
Bồi Nguyên Đơn (Trung)
(Có thể giao dịch)
Linh đơn gia tăng HP +800 (1 giờ).
Tiên dược Huyết Hoàn
(Có thể giao dịch)
Tiên dược gia tăng HP +800 (2 giờ).
Bồi Nguyên Đơn (Đại)
(Có thể giao dịch)
Linh đơn gia tăng HP +1000 (2 giờ).
undefined hình 4 Bồi Nguyên Đơn (Đại) (1 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Linh đơn gia tăng HP +1000 (1 ngày).
undefined hình 4 Khối Hạt trân châu (hồng)
(Có thể giao dịch)
>Trân châu<
Hệ thống hiệu ứng thời trang (30 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +100%, HP+600, MP +400
tấn công vũ khí +7%, phòng thủ +12%, t.công/p.ngự (quái) +200.
Khối Hạt trân châu (lam)
(Có thể giao dịch)
>Trân châu<
Hệ thống hiệu ứng thời trang (30 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, HP+600, MP +400
tấn công vũ khí +7%, phòng ngự +12%, sát thương kỹ năng +12%.
Khối Hạt trân châu (bạc)
(Có thể giao dịch)
>Trân châu<
Hệ thống hiệu ứng thời trang (30 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +20%, HP+500, MP +300
tấn công vũ khí +5%, sát thương kỹ năng +10%, phòng ngự +10%.
Khối Hạt trân châu (cam)
(Có thể giao dịch)
>Trân châu<
Hệ thống hiệu ứng thời trang (30 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +20%.
Khối Hạt trân châu (đỏ)
(Có thể giao dịch)
>Trân châu<
Hệ thống hiệu ứng thời trang (30 ngày):
Tăng HP+500, MP +300, tấn công vũ khí +5%
sát thương kỹ năng +10%, phòng ngự +10%.
undefined hình 4 Khối Thủy tinh hoa (hồng)
(Có thể giao dịch)
>Thuỷ tinh hoa<
Hệ thống hiệu ứng thời trang:
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +100%, HP+600, MP +400
tấn công vũ khí +7%, phòng thủ +12%, t.công/p.ngự (quái) +200.
Khối Thủy tinh hoa (lam)
(Có thể giao dịch)
>Thuỷ tinh hoa<
Hệ thống hiệu ứng thời trang:
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, HP+600, MP +400
tấn công vũ khí +7%, phòng ngự +12%, sát thương kỹ năng +12%.
Khối Thủy tinh hoa (bạc)
(Có thể giao dịch)
>Thuỷ tinh hoa<
Hệ thống hiệu ứng thời trang:
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +20%, HP+500, MP +300
tấn công vũ khí +5%, sát thương kỹ năng +10%, phòng ngự +10%.
Khối Thủy tinh hoa (cam)
(Có thể giao dịch)
>Thuỷ tinh hoa<
Hệ thống hiệu ứng thời trang:
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +20%.
Khối Thủy tinh hoa (đỏ)
(Có thể giao dịch)
>Thuỷ tinh hoa<
Hệ thống hiệu ứng thời trang:
Tăng HP+500, MP +300, tấn công vũ khí +5%
sát thương kỹ năng +10%, phòng ngự +10%.
Quang Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (24 giờ):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +100%, tấn công vũ khí+7%
phòng ngự +12%, t.công/p.ngự (quái) +200, HP +600, MP +400.
undefined hình 4 Quang Long Chỉ Thêu (1 Ngày)
(Event)

(Không thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (1 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +100%, tấn công vũ khí+7%
phòng ngự +12%, t.công/p.ngự (quái) +200, HP +600, MP +400.
Quang Long Chỉ Thêu (7 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (7 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +100%, tấn công vũ khí+7%
phòng ngự +12%, t.công/p.ngự (quái) +200, HP +600, MP +400.
Quang Long Chỉ Thêu (21 Ngày)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (21 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +100%, tấn công vũ khí+7%
phòng ngự +12%, t.công/p.ngự (quái) +200, HP +600, MP +400.
undefined hình 4 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (24 giờ):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, tấn công vũ khí +7%,
CLVC +12%, phòng thủ +12%, HP +600, MP +400.
Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Event)
(Không thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (1 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, tấn công vũ khí +7%,
CLVC +12%, phòng thủ +12%, HP +600, MP +400.
Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (7 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, tấn công vũ khí +7%,
CLVC +12%, phòng thủ +12%, HP +600, MP +400.
Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (24 giờ):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, tấn công vũ khí +5%
CLVC +10%, phòng ngự +10%, HP +500, MP +300.
Bích Long Chỉ Thêu (1 ngày) (Event)
(Không thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (1 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, tấn công vũ khí +5%
CLVC +10%, phòng ngự +10%, HP +500, MP +300.
Bích Long Chỉ Thêu (7 ngày)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (7 ngày):
Tăng khí công +3, kinh nghiệm +40%, tấn công vũ khí +5%
CLVC +10%, phòng ngự +10%, HP +500, MP +300.
Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (24 giờ):
Tăng +3 khí công, EXP +20%, t.công vũ khí +5%, CLVC +10%,
phòng ngự +10%, HP +500, MP +300.
Xích Long Chỉ Thêu (1 ngày)
(Event)
(Không thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (1 ngày):
Tăng +3 khí công, EXP +20%, t.công vũ khí +5%, CLVC +10%,
phòng ngự +10%, HP +500, MP +300.
Xích Long Chỉ Thêu (7 ngày)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (7 ngày):
Tăng +3 khí công, EXP +20%, t.công vũ khí +5%, CLVC +10%,
phòng ngự +10%, HP +500, MP +300
Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (24 giờ):
Tăng khí công +3, EXP +20%.
Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Event)
(Không thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (1 ngày):
Tăng khí công +3, EXP +20%.
Bạch Long Chỉ Thêu (7 ngày)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (7 ngày):
Tăng khí công +3, EXP +20%.
Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (24 giờ):
Tăng t.công v.khí +5%, CLVC +10%, phòng thủ +10%.
Hắc Long Chỉ Thêu (1 ngày)
(Event)
(Không thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (1 ngày):
Tăng t.công v.khí +5%, CLVC +10%, phòng thủ +10%.
Hắc Long Chỉ Thêu (7 ngày)
(Có thể giao dịch)
Bổ trợ thời trang không hiệu ứng (7 ngày):
Tăng t.công v.khí +5%, CLVC +10%, phòng thủ +10%.
Xuyên Châm Dẫn Tuyến
(Có thể giao dịch)
Tuyệt kỹ độc môn của Ngân Kiều Long:
Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục chuyển thành áo của nam hoặc nữ.
Bùa đổi tên
(Có thể giao dịch)
Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn chuột phải để sử dụng
Không thể sử dụng khi nhân vật trong hệ thống sư đồ/ tổ đội/ môn phái)
Đổi màu nickname
(Có thể giao dịch)
Có thể thay đổi màu sắc của nickname.
Có thể lựa chọn thay đổi 1 hoặc 2 màu sắc.
Bối cảnh nickname
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ thêm hiệu quả và hình đơn giản vào trong backgroup của nickname.
Có thể lựa chọn thay đổi 1 hoặc 2 màu sắc.
Biểu tượng nickname
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ thêm vào trong nickname các hình ảnh động.
Có thể lựa chọn thay đổi 1 hoặc 2 màu sắc.
Tổ hợp thay đổi nickname
(Có thể giao dịch)
Nhận được:
01 Đổi màu nickname + 01 Bối cảnh nickname + 01 Biểu tượng nickname.
Tóc (Vì sao đưa anh đến)
(Có thể giao dịch)
Thiên Văn Nhạc rất cuồng bộ phim Vì sao đưa anh đến nên đã tạo ta kiểu tóc này
Ngẫu nhiên 1 trong 2 kiểu tóc khi dùng.
Thẩm mỹ viện
(Có thể giao dịch)
Thay đổi kiểu tóc như đi thẩm mỹ viện.
Thuốc Nhuộm Tóc
(Có thể giao dịch)
Sau khi sử dụng sẽ xuất hiện bảng màu sắc có thể lựa chọn màu sắc ưa thích
sau khi xác nhận sẽ nhuộm lên 1 màu mới.
Set (Thẩm mỹ viện, Thuốc Nhuộm Tóc)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: 01 Thuốc nhuộm tóc + 01 Thẩm mỹ viện.
Salon tóc của Thiên Vân Nhạc (Nam)
(Có thể giao dịch)
Thay đổi tạo hình tóc ngẫu nhiên sau khi sử dụng.
Chuẩn nam tính thu hút mọi ánh nhìn.
Salon tóc của Thiên Vân Nhạc (Nữ)
(Có thể giao dịch)
Thay đổi tạo hình tóc ngẫu nhiên sau khi sử dụng
Nét đẹp tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.
Hamster Đáng Yêu (1 ngày)
(Có thể giao dịch)
>Biểu cảm hamster<
Biểu cảm Hamster đáng yêu (1 ngày). Nhấn phải chuột để sử dụng.
Hamster Đáng Yêu (7 ngày)
(Có thể giao dịch)
>Biểu cảm hamster<
Biểu cảm Hamster đáng yêu (7 ngày). Nhấn phải chuột để sử dụng.
Hamster Đáng Yêu (30 ngày)
(Có thể giao dịch)
>Biểu cảm hamster<
Biểu cảm Hamster đáng yêu (30 ngày). Nhấn phải chuột để sử dụng.
Nhẫn cặp
(Có thể giao dịch)
Đặt chiếc nhẫn thề non hẹn biển cho người mình yêu.
Rương thời phong (Nhẫn)
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ gồm 02 Nhẫn
Đặt chiếc nhẫn thề non hẹn biển cho người mình yêu.
Yêu Hóa Ma Võ (nhỏ)(1)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (2 giờ) (sử dụng 1 lần).
Yêu Hóa Ma Võ (vừa)(5)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (2 giờ) (sử dụng 5 lần).
Yêu Hóa Ma Võ (lớn)(10)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (2 giờ) (sử dụng 10 lần).
Yêu Hóa Ma Võ (đ.biệt)(1)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (24 giờ) (sử dụng 1 lần).
Yêu Hóa Ma Võ (hoa)(nhỏ)(1)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến thân (2 giờ) (sử dụng 1 lần).
Yêu Hóa Ma Võ (hoa)(đ.biệt)(1)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến thân (24 giờ) (sử dụng 1 lần).
Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng (2 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +40, sức phòng ngự +40, lực t.công võ công +%
EXP +10%, HP+300.
Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng (24 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +40, sức phòng ngự +40, lực t.công võ công +%
EXP +10%, HP+300.
Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(nhỏ)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình vũ khí biến thành tạo hình biển cả (2 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +30, sức phòng ngự +30, lực t.công võ công +3%
EXP +5%, hút hồn +5%.
Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(đ.biệt)
(Có thể giao dịch)
Ngoại hình vũ khí biến thành tạo hình biển cả (24 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +30, sức phòng ngự +30, lực t.công võ công +3%
EXP +5%, hút hồn +5%.
Thái Cực Thần Đơn
(Có thể giao dịch)
Khi sử dụng đạo cụ nhận được hiệu quả tăng 15% lực công kích
15% sức phòng ngự, 300 điểm sinh lực, 300 điểm nội lực
xác suất điểm kinh nghiệm nhận được 10% (4 giờ) (sử dụng 1 lần).
Chí Tôn Hoàn
(Có thể giao dịch)
Tăng tấn công +11%, phòng ngự +13%, tấn công võ công +13% 
phòng ngự võ công +11%, HP +500 (2 giờ).
Huyền Vũ Hoàn
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ có hiệu quả của Hộ Tâm Đơn (40%), Ngũ Sắc Thần Đơn, Tiên Duyên Đơn.
Huyền Ma Thần Đan (2 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kỹ năng +400% (Cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (2 giờ).
Huyền Ma Thần Đan (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kỹ năng +400% (Cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (24 giờ).
Huyền Ma Tâm Đan (2 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kỹ năng +300% (Cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (2 giờ).
Huyền Ma Tâm Đan (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kỹ năng +300% (Cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (24 giờ).
Nguyệt Tâm Đơn (20%)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +20% (2 giờ).
Nguyệt Tâm Đơn (30%)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +30% (2 giờ).
Thiên Tâm Đơn 80% (2 tiếng)
(Có thể giao dịch)
Kinh nghiệm +80% (cấp độ có thể dùng 100 ~ 130) (2 giờ).
Thiên Tâm Đơn 80% (24 tiếng)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +80% (cấp độ có thể dùng 100 ~ 130) (24 giờ).
Thánh Tâm Đơn 50% (2 tiếng)
(Có thể giao dịch)
Kinh nghiệm +50% (cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (2 giờ).
Thánh Tâm Đơn 50% (24 tiếng)
(Có thể giao dịch)
Kinh nghiệm +50% (cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (24 giờ).
undefined hình 4 Đại vận Thánh tâm đơn (2 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +300% (Cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (2 giờ).
undefined hình 4 Đại vận Thánh tâm đơn (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +300% (Cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (24 giờ).
Thảo Tâm Đơn 20% (2 tiếng)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +20% (cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (2 giờ).
Thảo Tâm Đơn 20% (24 tiếng)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +20% (cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (24 giờ).
undefined hình 4 Đại vận Thảo tâm đơn (2 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +400% (Cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (2 giờ).
undefined hình 4 Đại vận Thảo tâm đơn (24 giờ)
(Có thể giao dịch)
Tăng kinh nghiệm +400% (Cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (24 giờ).
Ngưng Thần Bao (Thiên) (5 triệu)
(Có thể giao dịch)
Bên trong chứa 01 Thiên - Ngưng Thần Châu (5 triệu).
Ngưng Thần Bao (Thiên) (50 triệu)
(Có thể giao dịch)
Bên trong chứa 01 Thiên - Ngưng Thần Châu (50 triệu).
Ngưng Thần Bao (Thiên) (200 triệu)
(Có thể giao dịch)
Bên trong chứa 01 Thiên - Ngưng Thần Châu (200 triệu).
Ngưng Thần Bao (Địa) (5 triệu)
(Có thể giao dịch)
Bên trong chứa 01 Địa - Ngưng Thần Châu (5 triệu).
Cửu Chuyển Đơn (Siêu lớn)
(Có thể giao dịch)
Thuốc hồi phục định lượng có thể hồi phục
lượng sinh lực không đủ (tiêu hao tối thiểu 200).
Thiên Niên Tuyết Sâm (Siêu lớn)
(Có thể giao dịch)
Thuốc có thể hồi phục lượng nội lực không đủ
thuốc hồi phục định lượng (tiêu hao tối thiểu là 200).
Cửu Chuyển Đơn (Chí Tôn)
(Có thể giao dịch)
Khôi phục đồng thời gia tăng cao nhất 200 giá trị sinh lực.
Thiên Niên Tuyết Sâm (Chí Tôn)
(Có thể giao dịch)
Khôi phục đồng thời gia tăng cao nhất 200 giá trị nội năng.
Cửu Chuyển Đơn (Vô song)
(Có thể giao dịch)
Thuốc hồi phục HP theo %.
Thiên Niên Tuyết Sâm (Vô song)
(Có thể giao dịch)
Thuốc hồi phục nội lực theo %.
Cửu Chuyến Đơn (Thần Thú)
(Có thể giao dịch)
Thuốc hồi phục định mức có thể bổ sung sinh lực không đủ của Thần Thú
(tiêu hao tối thiểu 200, chỉ dùng cho Thần Thú).
Thiên Niên Tuyết Sâm (Thần Thú)
(Có thể giao dịch)
Thuốc hồi phục định mức có thể bổ sung nội lực không đủ của Thần Thú
(tiêu hao tối thiểu 200, chỉ dùng cho Thần Thú).
Luyện Tiên Thảo
(Có thể giao dịch)
Khi dùng sẽ tẩy 01 loại võ công đã học.
Trường Bạch Đan (Hồng)
(Có thể giao dịch)
Đan dược đặc biệt khởi tạo lại khí công đã học.
Thiên Hóa
(Có thể giao dịch)
Khi dùng sẽ tẩy 01 loại khí công Thăng Thiên chung đã học.
Quang Thiên Thạch
(Có thể giao dịch)
Khi dùng điểm võ công trừ 1 điểm và sinh ra 1 Thiên Kỳ Thạch.
Thiên Võ Kỳ Thư
(Có thể giao dịch)
Khi dùng hồi phục tất cả võ công Thăng Thiên trở lại từ đầu
điểm rèn luyện và điểm võ công biến mất.
Trà diệp thảo Đông Lãnh
(Có thể giao dịch)
Có thể thanh tẩy toàn bộ võ công Tuyệt học đã học
và khôi phục điểm Thần lực (chỉ sử dụng cho nhân vật Thần Y).
Diệp Thảo Đông Lãnh
(Có thể giao dịch)
Có thể thanh tẩy 1 võ công Tuyệt học đã học
và khôi phục điểm Thần lực (chỉ sử dụng cho nhân vật Thần Y).
Gương Huyền Ma (nhỏ)
(Có thể giao dịch)
Vật phẩm có thể triệu hồi BOSS (sử dụng 1 lần).
Gương Huyền Ma (trung bình)
(Có thể giao dịch)
Vật phẩm có thể triệu hồi BOSS (sử dụng 3 lần).
Gương Huyền Ma (lớn)
(Có thể giao dịch)
Vật phẩm có thể triệu hồi BOSS (sử dụng 7 lần).
Cành cây phục chế (nhỏ)
(Có thể giao dịch)
Vỏ cây có thể kêu gọi ác quỷ (Triệu hồi quái vật boss).
Phục chế cành cây (lớn)
(Có thể giao dịch)
Vỏ cây có thể kêu gọi ác quỷ (Triệu hồi quái vật boss).
Đại Thanh Sư Tử Hống
(Có thể giao dịch)
Khi sử dụng Đại Thanh Sư Tử Hống
nhập vào cửa số chat : /roar2 Text
sẽ hiển thị trên cửa số chat dòng thông báo màu vàng.
Sư Tử Hống
(Có thể giao dịch)
Khi sử dụng sử tử hống
nhập vào cửa sổ chat: /roar Text
sẽ hiển thị trên cửa số chat dòng thông báo màu vàng.
Bùa nhân hoán (10)
(Có thể giao dịch)
Có thể dịch chuyển đến bên cạnh thành viên được lựa chọn trong tổ đội
(Có thể sử dụng 10 lần).
Bùa di chuyển môn phái
(Có thể giao dịch)
Có thể di chuyển đến bên cạnh thành viên môn phái được lựa chọn (sử dụng 10 lần)
Trong cửa sổ chat, nhập "/tên thành viên môn phái hiện hành đang có mặt".
Sinh Tử Phù
(Có thể giao dịch)
Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm
hoàn toàn không bị giảm (Có thể nhận được 5 lần bảo vệ).
Sinh Tử Phù (10)
(Có thể giao dịch)
Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm
hoàn toàn không bị giảm (Có thể nhận được 10 lần bảo vệ).
Thổ Linh Phù (30)
(Có thể giao dịch)
Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định.
(Lưu 20 nơi cơ bản/Người dùng Premium lưu 30 nơi) (30 lần sử dụng).
Thổ Linh Phù (100)
(Có thể giao dịch)
Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định.
(Lưu 20 nơi cơ bản/Người dùng Premium lưu 30 nơi) (100 lần sử dụng).
Long Cang Hồn (7 Ngày)
(Có thể giao dịch)
>>Auto cao cấp<<
Auto cao cấp hỗ trợ luyện cấp (7 ngày).
Long Cang Hồn (10 Ngày)
(Có thể giao dịch)
>>Auto cao cấp<<
Auto cao cấp hỗ trợ luyện cấp (10 ngày).
Long Cang Hồn (30 Ngày)
(Có thể giao dịch)
>>Auto cao cấp<<
Auto cao cấp hỗ trợ luyện cấp (30 ngày).
Hộp Tiền Bạc Chứa 1 đồng tiền bạc.
Rương Thời Phong (tủ thời trang)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: tủ thời trang dành bảo quản trang phục.
Rương Thời Phong (túi)
(Có thể giao dịch)
Nhận được: Túi phụ thời hạn sử dụng 30 ngày.
Túi(30 ngày)
(Có thể giao dịch)
Kéo dài thời gian sử dụng túi - thời hạn sử dụng 30 ngày.
Túi(60 ngày)
(Có thể giao dịch)
Kéo dài thời gian sử dụng túi - thời hạn sử dụng 60 ngày.
Túi(90 ngày)
(Có thể giao dịch)
Kéo dài thời gian sử dụng túi - thời hạn sử dụng 90 ngày.
Trứng thú (Báo)
(Có thể giao dịch)
>Truy phong Báo<
Click chuột phải để triệu hồi Báo.
Trứng thú (Hổ)
(Có thể giao dịch)
>Bá thiên Hổ<
Click chuột phải để triệu hồi Hổ.
Trứng thú (Ưng)
(Có thể giao dịch)
>Lôi dực Ưng<
Click chuột phải để triệu hồi Ưng.
Trứng thú (Chuột)
(Có thể giao dịch)
>Hoàng kim Thử<
Click chuột phải để triệu hồi Chuột.
Trứng thú (Sói Xanh)
(Có thể giao dịch)
>Sói<
Click chuột phải để triệu hồi Sói Xanh.
Trứng thú (Sói Hồng)
(Có thể giao dịch)
>Sói<
Click chuột phải để triệu hồi Sói Hồng.
Trứng thú (Sói Vàng)
(Có thể giao dịch)
>Sói<
Click chuột phải để triệu hồi Sói Vàng.
Trứng thú (Sói Bạc)
(Có thể giao dịch)
>Sói<
Click chuột phải để triệu hồi Sói Bạc.
Thần khuyển kim thạch (Chow Chow)
(Có thể giao dịch)
>Chow Chow<
Click chuột phải để triệu hồi Chow Chow.
Thần khuyển kim thạch (Dobermann)
(Có thể giao dịch)
>Dobermann<
Click chuột phải để triệu hồi Dobermann.
Trứng Cổ Long (Thanh)
(Có thể giao dịch)
>Thượng cổ Thần Long<
Mang linh hồn Thượng cổ Thần long
Nhấp phải để triệu hồi Thanh Long.
Trứng Cổ Long (Xích)
(Có thể giao dịch)
>Thượng cổ Thần Long<
Mang linh hồn Thượng cổ Thần long
Nhấp phải để triệu hồi Xích Long.
Trứng Cổ Long (Địa)
(Có thể giao dịch)
>Thượng cổ Thần Long<
Mang linh hồn Thượng cổ Thần long
Nhấp phải để triệu hồi Địa Long.
Trứng Cổ Long (Kim)
(Có thể giao dịch)
>Thượng cổ Thần Long<
Mang linh hồn Thượng cổ Thần long
Nhấp phải để triệu hồi Kim Long.
Kẻ Đánh Cắp Tống Lợi
(Có thể giao dịch)
>Triệu hồi Thần Thú<
Hình Nhân mô phỏng kẻ đánh cắp Trứng Thần Thù, Tống Lợi.
Lồng Ấp (Thần Thú)
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ dùng ấp (trứng) Thần Thú.
Bộ Ấp Nở Thần Thú (Siêu Tốc)
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ dùng ấp nở Thần Thú tức thời.
Túi Phong Ấn Thần Thú
(Có thể giao dịch)
Đạo cụ dùng để phong ấn Thần Thú.
Thần Thú Thanh Ngọc Phù
(Có thể giao dịch)
Bùa chú bảo lưu cấp độ cường hóa khi tiến hóa Thần Thú.
Thần Thú Chân Hoa Phù
(Có thể giao dịch)
Bùa chú tăng gấp đôi xác suất tiến hóa Thần Thú.
Bùa thuẫn giáp thần thú
(Có thể giao dịch)
Bùa chú đặc biệt có thể sửa đổi hình dáng thần thú.
Bùa Chế Đan
(Có thể giao dịch)
Bùa chú có thể giải trừ linh đan mà Thần thú ăn (dòng cuối cùng).
Yên cương chiến tướng Nhận được:
Gói yên cương chiến tướng có thời hạn 7 ngày. Chỉ dùng cho Lam Lang và Hổ.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.