less.watch();
[Tổng hợp] Thông tin một số Vật Phẩm
Trang Chủ / Cửa Hàng / [Tổng hợp] Thông tin một số Vật Phẩm
09/10/2020

 

THÔNG TIN MỘT SỐ VẬT PHẨM CƠ BẢN

 

Hình ảnh Vật Phẩm Chức năng Ghi chú
  Nhiệt Huyết Phù  

 

  Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù    
  Nhiệt Hạ Bảo Rương    
  Nhẫn    
  Rương thời phong (Nhẫn)    
  Bùa đổi tên    
  Bảo rương (Khuyên Hoàng Châu-MA +6)    
  Thần khuyển kim thạch (Chow Chow)    
  Thần khuyển kim thạch (Dobermann)    
  Tiên dược Tăng Huyết Trung Hoàn 800    
  Bảo rương (Khuyên Bá Vương -ma (MLC)    
  Bảo rương (Dây chuyền Bá Hoàng - MLC)    
  Kiểu tóc    
  Yên cương chiến tướng    
  Tổ hợp thay đổi nickname    
  Đổi màu nickname    
  Bối cảnh nickname    
  Biểu tượng nickname    
  Thẩm mỹ viện    
  Thuốc Nhuộm Tóc    
  Set (Thẩm mỹ viện, Thuốc Nhuộm Tóc)    
  Xuyên Châm Dẫn Tuyến    
  Bùa di chuyển môn phái    
  Sinh Tử Phù    
  Thổ Linh Phù    
  Long Cang Hồn    
  Linh hồn thạch [Huyền Vũ]    
  Linh hồn thạch [Thanh Long]    
  Linh hồn thạch [Chu Tước]    
  Linh hồn thạch [Bạch Hổ]    
  Bảo thạch Nghĩa Đàn cung    
  Bùa thủy tinh (vũ khí)    
  Bùa thủy tinh (phòng ngự)    
  Bùa Hoàng ngọc (phòng ngự)    
  Bùa Hoàng ngọc (vũ khí)    
  Bùa Thiên Tôn    
  Bùa Nhiệt Địa    
  Phúc Vận Phù 20%    
  Rương Thời Phong (túi)    
  Thiên Hóa    
  Quang Thiên Thạch    
  Thiên Võ Kỳ Thư    
  Túi(30 ngày)    
  Túi(90 ngày)    
  Đại Thanh Sư Tử Hống    
  Sư Tử Hống    
  Gương Huyền Ma (nhỏ)    
  Gương Huyền Ma (trung bình)    
  Cành cây phục chế(nhỏ)    
  Phục chế cành cây (lớn)    
  Bùa thúy ngọc (phòng ngự)    
  Bùa thúy ngọc (vũ khí)    
  Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày)    
  Tiên dược Cần Công Hoàn 11%    
  Tiên dược Vô Phòng Hoàn 11%    
  Kim Long Chỉ Thêu    
  Nguyệt Tâm Đơn (20%)    
  Nguyệt Tâm Đơn (30%)    
  Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ)    
  Bạch Long Chỉ Thêu (7 ngày)    
  Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ)    
  Hắc Long Chỉ Thêu (7 ngày)    
  Bồi Nguyên Đơn (Tiểu)    
  Tiên dược Vô Phòng Hoàn    
  Yêu Hóa Ma Võ (nhỏ)(1)    
  Yêu Hóa Ma Võ (vừa)(5)    
  Yêu Hóa Ma Võ (lớn)(10)    
  Yêu Hóa Ma Võ (đ.biệt)(1)    
  Yêu Hóa Ma Võ (hoa)(nhỏ)(1)    
  Yêu Hóa Ma Võ (hoa)(đ.biệt)(1)    
  Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ)    
  Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(đ.biệt)    
  Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(nhỏ)    
  Thái Cực Thần Đơn    
  Thiên Tâm Đơn 80%(24 tiếng)    
  Thiên Tâm Đơn 80%(2 tiếng)    
  Thánh Tâm Đơn 50%(24 tiếng)    
  Thánh Tâm Đơn 50%(2 tiếng)    
  Thảo Tâm Đơn 20%(24 tiếng)    
  Thảo Tâm Đơn 20%(2 tiếng)    
  Vô Song Cửu Chuyển Đơn    
  Vô Song Thiên Niên Tuyết Sâm    
  Luyện Tiên Thảo    
  Cửu Chuyển Đơn (siêu lớn)    
  Thiên Niên Tuyết Sâm (siêu lớn)    
  Chí Tôn Hoàn    

 

 
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.