less.watch();
Trang Sức
Trang Chủ / Đao Khách / Trang Sức
07/12/2022

BÔNG TAI

Có thể thu nhặt được khi mở các bảo hộp: hương mộc, bạch ngân, hoàng kim..., tiêu diệt các boss hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ, bông tai (khuyên) có thể giúp các hiệp khách tăng lượng máu tối đa cho nhân vật. 

Một số bông tai đặc biệt còn có tăng tất cả các khí công giúp các Hiệp khách có một khả năng vượt trội hơn trước.

 

Hình Tên Chỉ số
Khuyên Tử Kim Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 150
Khuyên Tử Kim - Toái Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 190
Khuyên Tử Kim - Ma (MLC) Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 150
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 15
Khuyên Tử Kim - Toái (MLC) Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 190
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 15
Khuyên Tụ Linh Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 200
Khuyên Tụ Linh - Toái Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 240
Khuyên Tụ Linh - Ma (MLC) Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 200
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 19
Khuyên Tụ Linh - Toái (MLC) Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 240
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 19

 

NHẪN

Có thể thu nhặt được khi mở các bảo hộp: hương mộc, bạch ngân, hoàng kim..., tiêu diệt các boss hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ, nhẫn có thể giúp các hiệp khách tăng độ chính xác khi tấn công. 

Một số nhẫn đặc biệt còn có khả năng tăng tấn công hoặc phòng thủ giúp các Hiệp khách trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

 

Hình Tên Chỉ số
Nhẫn Tử Kim Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 40
Nhẫn Tử Kim - Toái Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 50
Nhẫn Tử Kim - Ma (MLC) Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 40
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 15
Nhẫn Tử Kim - Toái (MLC) Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 50
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 15
Nhẫn Tụ Linh Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 50
Nhẫn Tụ Linh - Toái Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 60
Nhẫn Tụ Linh - Ma (MLC) Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 50
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 19
Nhẫn Tụ Linh - Toái (MLC) Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 60
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 19

 

DÂY CHUYỀN

Có thể thu nhặt được khi mở các bảo hộp: hương mộc, bạch ngân, hoàng kim..., tiêu diệt các boss hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ, dây chuyền có thể giúp các hiệp khách tăng khả năng tránh né. 

Một số bông tai đặc biệt còn tăng phòng thủ hoặc lượng máu, mana giúp các Hiệp khách có một khả năng vượt trội hơn trước.

 

Hình Tên Chỉ số
Dây Chuyền Tử Kim Sức phòng ngự tăng 40
Tỉ lệ tránh né tăng 40
Dây Chuyền Tử Kim (MLC) Sức phòng ngự tăng 40
Tỉ lệ tránh né tăng 40
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 15
Dây Chuyền Tụ Linh Sức phòng ngự tăng 50
Tỉ lệ tránh né tăng 50
Dây Chuyền Tụ Linh (MLC) Sức phòng ngự tăng 50
Tỉ lệ tránh né tăng 50
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 19


 


Cập nhật trang sức Thăng Thiên 5 


BÔNG TAI

Hình Tên Chỉ số
Khuyên Phỉ Lam - Ma Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 12%
Điểm HP tăng 240
Thêm điểm đả kích tăng 24
Khuyên Phỉ Lam - Toái Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 12
Điểm HP tăng 280
Thêm điểm đả kích tăng 24
Khuyên Phỉ Lam - Ma (MLC) Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 12%
Điểm HP tăng 240
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 24
Khuyên Phỉ Lam - Toái Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 12
Điểm HP tăng 280
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 24


NHẪN
 

Hình Tên Chỉ số
Nhẫn Phỉ Lam - Ma Sức tấn công của võ công tăng 15%
Sức tấn công tăng 55
Thêm điểm đả kích tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%
Nhẫn Phỉ Lam - Toái Tỉ lệ chính xác tăng 17
Sức tấn công tăng 70
Thêm điểm đả kích tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%
Nhẫn Phỉ Lam - Ma (MLC) Sức tấn công của võ công tăng 15%
Sức tấn công tăng 55
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%
Nhẫn Phỉ Lam - Toái (MLC) Tỉ lệ chính xác tăng 17
Sức tấn công tăng 70
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%


DÂY CHUYỀN

Hình Tên Chỉ số
Dây chuyền Phỉ Lam Sức phòng ngự tăng 60
Tỉ lệ tránh né tăng 60
Thêm điểm đã kích tăng 24
Tránh né tăng 5%
Dây chuyền Phỉ Lam (MLC) Sức phòng ngự tăng 60
Tỉ lệ tránh né tăng 60
Lượng hồi phục chưởng lực tăng 24
Tránh né tăng 5%


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.