less.watch();
[Tử Hào] Nhiệm vụ thăng chức 1 - 5
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Tử Hào] Nhiệm vụ thăng chức 1 - 5
26/10/2020

[Tử Hào TC1] Lời mời Hắc Phong Hội.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 10.

+ Tăng hết điểm khí công trước khi nhận nhiệm vụ và nhớ đem theo sâm & máu.

- Nhận NV: Vi Đại Bảo

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Vi Đại Bảo, bạn thực hiện các bước sau:

+ B1: Đi đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Thăng chức Tử Hào.

+ B3: Chọn “Lời mời Hắc Phong Hội” và chọn Đồng Ý.

+ B4: Trò chuyện cùng Nam Cung Huyền Bái.

+ B5: Tiêu diệt Heo Rừng và nhận Biểu Tượng Chiến Thắng (Thăng cấp 1).

- Trả NV: Vi Đại Bảo.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 1.

+ Lượng: 10.000.

+ Cường hóa thạch: 01 cái.

- Video hướng dẫn: https://youtu.be/RjyGxcyc1xM.

 

[Tử Hào TC2] Chính Phái.

Lưu ý: nếu muốn gia nhập Tà Phái thì không tham gia nhiệm vụ này.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 35.

+ Nhân vật đã thăng chức 1.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Hoa Hữu Khuyết.

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi trò chuyện cùng Hoa Hữu Khuyết, đi diệt bọn Do Thám Cướp Biển và mang về 10 Hướng dẫn của cướp biển để trả nhiệm vụ lần 1.

+ B2: Đến gặp Hoa Hữu Khuyết để trả nhiệm vụ lần 1. Sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 01 Thư mời.

+ B3: Đem Thư mời đến gặp Quan Chủ Liễu NhưLiễu Chính Quan để trả nhiệm vụ lần 2.

- Trả nhiệm vụ: Quan Chủ Liễu Như.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 2.

+ Gia nhập Chính Phái.

+ Hàn ngọc thạch: 2 cái.

+ Kinh nghiệm: 85.091

 

[Tử Hào TC2] Tà Phái.

Lưu ý: nếu muốn gia nhập Chính Phái thì không tham gia nhiệm vụ này.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 35.

+ Nhân vật đã thăng chức 1.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Ôn Hiểu Dư.

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi trò chuyện cùng Ôn Hiểu Dư, hãy đi tìm diệt Cự Phủ Sơn Tặc và mang về 10 Hướng dẫn của côn đồ để trả nhiệm vụ lần 1.

+ B2: Đến gặp Ôn Hiểu Dư để trả nhiệm vụ lần 1. Sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 01 Thư tiến cử.

+ B3: Đem Thư Tiến Cử đến gặp Quan chủ Sí QuyênTam Tà Quan.

- Trả NV: Quan chủ Sí Quyên.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 2.

+ Gia nhập Tà Phái.

+ Hàn ngọc thạch: 2 cái.

+ Kinh nghiệm: 85.091.

 

[Tử Hào TC3] Truy Tìm Kẻ Thù

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 60.

+ Đã thăng chức 2.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Vi Đại Bảo.

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ từ Vi Đại Bảo hãy đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian chọn Thăng chức Tử Hào.

+ B3: Chọn “Truy Tìm Kẻ Thù” và bấm Đồng Ý.

+ B4: Đánh bại Hiệp Khách và mang về Biểu trưng chiến thắng (Thăng cấp 3) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Vi Đại Bảo.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 3.

+ Lượng: 1,000,000.

 

[Tử Hào TC4] Đối đầu HBQ.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 80.

+ Đã thăng chức 3.

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc.

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ từ Kim Hương Ngọc hãy đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Thăng chức Tử Hào.

+ B3: Chọn “Quyết đấu Hàn Bảo Quân” và bấm Đồng Ý.

+ B4: Đánh bại Hàn Bảo Quân và mang về Biểu trưng chiến thắng (Thăng cấp 4) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Kim Hương Ngọc.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 4

+ Kinh nghiệm: 10,000,000.

+ Lượng: 5,000,000.

 

[Tử Hào TC5] Giết Diệp Mẫn Thiên

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 100

+ Đã thăng chức 4

+ Sử dụng hết điểm khí công.

- Nhận NV: Thôn Trưởng (ở Bắc Hải Băng Cung).

- Hướng dẫn:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ từ Thôn Trưởng của Bắc Hải Băng Cung, hãy đến Cổng Thời Gian.

+ B2: Bấm vào Cổng Thời Gian và chọn Thăng chức Tử Hào.

+ B3: Chọn “Giết Diệp Mẫn Thiên” và bấm Đồng Ý.

+ B4: Đánh bại Diệp Mẫn Thiên và mang về Biểu trưng chiến thắng (Thăng cấp 5) để trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Thôn Trưởng.

- Phần thưởng:

+ Thăng chức 5.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.