less.watch();
[Tử Hào] Thăng Chức Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Tử Hào] Thăng Chức Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo
23/05/2024

THĂNG CẤP TRUY HỒN NGŨ TINH GIÁO

 

Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo là một trong bát đại kỳ bảo đã nhận Tử Hào làm chủ nhân. Tuy nhiên, để đánh thức hết tiềm năng và uy lực của nó đòi hỏi Tử Hào phải tiến hành nâng cấp để thức tỉnh nó. Quá trình nâng cấp như sau:

1. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 1

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng Chức 1.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (phong ấn).

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Đao Kiếm Tiếu, Hiệp Khách hãy tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (phong ấn) lên cấp cường hóa +1 (cường hóa tại NPC Đao Kiếm Tiếu).

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (phong ấn)[1] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1).

 

2. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 2

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 2.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1)[3].

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1) lên cấp cường hóa +3.

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1)[3] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2)[2].

- Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

3. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 3 

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 3.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2)[3].

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo.

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2) lên cấp cường hóa +3.

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2)[3] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3)[2].

- Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

4. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 4

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 4.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3)[4].

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo.

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3) lên cấp cường hóa +4.

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3)[4] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 4)[3].

+ Hỏa Long Thạch: 4.

- Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

5. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 5

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 5.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 4)[4].

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 4)[4] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 5)[3].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

6. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 6

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 1.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 5)[5].

+ 02 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 5)[5] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 6)[4].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

7. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 7

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 2.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 6)[5].

+ 03 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 6)[5] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 7)[4].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

8. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 8

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 3.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 7)[6].

+ 04 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 7)[6] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 8)[5].

+ 04 Hỏa long thạch (event).

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

9. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 9

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 4.

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 8)[7] / (cấp 8 - Chân)[7].

+ 05 Huyết chủ thiên niên bảo.

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu.

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 8)[7]  / (cấp 8 - Chân)[7] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu.

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu.

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 9)[6].

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.