less.watch();
Y Phục
Trang Chủ / Quyền Vương / Y Phục
19/08/2021

Trang phục của Quyền Vương tuy không đa dạng như các lớp nhân vật khác vẫn có sự phân chia Chính - Tà rõ rệt giữa các cấp thăng chức.

Chính Phái

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.