Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Chiến Trường

Chiến Trường

Trang chủ / Chiến Trường / Đại Chiến Thiên Mã CungTrang chủ / Chiến Trường / ...

Đại Chiến Thiên Mã Cung

22/03/2021

PHIÊN BẢN MỚI 04/2021
ĐẠI CHIẾN THIÊN MÃ CUNG


Công thành trận địa, ai là Minh chủ ?

A. Điều kiện tham gia:

 Mô hình chiến đấu: Đây là chiến trường Bang Hội, không phải chiến trường cá nhân.

    - Nhân vật cần thuộc Bang Hội bất kỳ.
    - Không ràng buộc cấp độ Bang Hội và số lượng thành viên tham gia của mỗi Bang Hội.

 Đăng ký tham gia:

    - Chỉ có Bang chủ của Bang Hội mới có thể đăng ký Công Thành chiến.
    - Chỉ có thành viên của Bang Hội đã đăng ký tham gia mới có thể tiến vào chiến trường.

 Thời gian tham chiến:

    - Chiến trường mở định kỳ duy nhất 1 trận chiến mỗi tuần để tìm ra Chủ Thành của Tuần.

B. Đội hình tham gia:

① Đội Chiến Thần:

Nhận biết bằng hiệu ứng tham gia chiến trường (chi tiết mục C. Đăng ký tham gia)

- Khi Chiến trường bắt đầu, tất cả Bang Hội tham gia tiến hành phá Thành để tiếp cận Hỏa Long Tượng Thiên Mã (linh hồn trấn giữ Thiên Mã Cung).

- Bang Hội phá hủy Hỏa Long Tượng Thiên Mã (Hỏa Long Ma) sẽ chiếm giữ Thiên Mã Cung (hiện thời) và trở thành Đội Vệ Thần. Nếu Bang Hội chiếm Thành có Liên minh thì Liên minh của nó đồng thời thuộc Liên Minh Vệ Thần hiện thời.

- Thiên Mã Cung lúc này là Thành trì của Đội Vệ Thần (Bang Hội và Liên Minh đang chiếm giữ Thiên Mã Cung), Hỏa Long Ma sẽ bảo hộ cho Đội Vệ Thần.

- Các Bang Hội và Liên minh không thuộc Đội Vệ Thần sẽ dịch chuyển tự động khỏi Thành để tiếp tục vai trò Đội Chiến Thần, cần phá Thành làn nữa để tiếp cận và phá hủy Hỏa Long Ma.

- Đội Chiến Thần (hiện thời) khi chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung sẽ trở thành Đội Vệ Thần (mới) và Đội Vệ Thần (trước đó) sẽ trở lại là Đội Chiến Thần (hiện thời).

 Đội Vệ Thần:

Nhận biết bằng hiệu ứng tham gia chiến trường (chi tiết mục E. Phần thưởng)

    - Khi chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung và trở thành Đội Vệ Thần, Bang Hội và Liên Minh của nó cần tiếp tục bảo hộ Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma cho đến khi chiến trường kết thúc.

    - Khi Thành thất thủ và Hỏa Long Tượng Thiên Mã bị phá hủy, Đội Vệ Thần mất vai trò bảo hộ và sẽ trở lại là Đội Chiến Thần.

 Liên Minh:

► Các đội hình chiến đấu trong Đại chiến Thiên Mã Cung:

Chiến Thần (độc lập): Bang Hội độc lập không có Đồng minh thuộc Đội Chiến Thần. 

Liên Minh Chiến Thần: khi các Bang Hội thuộc Đội Chiến Thần thiết lập Liên minh với nhau và trở thành Đồng minh của nhau.

♦ Mỗi Liên minh là một Đội Chiến Thần độc lập với nhau.
♦ Chỉ các Bang Hội thuộc cùng một Liên minh mới là Đồng minh của nhau.
♦ Chỉ có Đồng minh mới nhận được lợi ích như nhau.

Vệ Thần (độc lập): Bang Hội độc lập không có Đồng minh thuộc Đội Vệ Thần.

Liên Minh Vệ Thần: khi các Bang Hội thuộc Đội Vệ Thần thiết lập Liên minh với nhau và trở thành Đồng minh của nhau.

- 01 Liên minh không vượt quá 100 thành viên.

♦ Khi đạt đến 100 thành viên, các Bang Hội đồng minh không thể tiếp nhận thêm thành viên Bang Hội gia nhập mới.

► Thiết lập Liên Minh :

    - Liên minh được thiết lập trước khi Công Thành Chiến diễn ra.

    - Cho phép thiết lập Liên minh giữa các thế lực khác nhau vì mục đích chiến đấu chung.

    - Có thể thiết lập Liên minh Chiến Thần và Liên minh Vệ Thần.

    - Mỗi Đội chỉ có thể gia nhập 1 Liên minh duy nhất (không phân biệt Chiến Thần hay Vệ Thần).

 Liên Minh Chiến Thần

      ♦ Yêu cầu gia nhập Liên minh : Bang Hội chưa tham gia vào Đội Chiến Thần hoặc Đội Vệ Thần có thể xin gia nhập Liên Minh Chiến Thần.
      ♦ Bang chủ của Bang Hội xin gia nhập Liên minh đến NPC Chiến Thần tại Ngân Hóa Thị Trường (Thị trường Tiền bạc) chọn Thiết lập & Giải trừ Liên Minh (chi tiết mục C. Hướng dẫn tham gia) để xem danh sách các Bang Hội có thế thiết lập Liên minh.
      ♦ 1 Bang Hội chỉ có thể xin gia nhập 1 Liên minh Chiến Thần duy nhất. Để gửi yêu cầu gia nhập mới, cần Giải trừ yêu cầu trước đó.
      ♦ Yêu cầu gia nhập Liên minh nào cần được xét duyệt bởi Đội trưởng của Liên minh đó.
      ♦ Khi yêu cầu được xét duyệt, để thoát khỏi Liên minh hiện hành Bang chủ cần Phá vỡ Liên minh tại NPC mới có thể yêu cầu gia nhập Liên minh mới.

♦ Xét duyệt yêu cầu gia nhập Liên minh : được tiến hành bởi Đội trưởng Liên minh Chiến Thần (chi tiết mục B4. Vai trò chiến đấu).
♦ Đội trưởng Liên minh đến NPC Chiến Thần tại Thị trường Tiền bạc (TTTB) chọn Điều phối Chiến binh (chi tiết mục C. Hướng dẫn tham gia) để xem danh sách các Bang Hội xin gia nhập Liên minh của mình.
♦ Khi hoàn tất xét duyệt cho Bang Hội nào thì Bang Hội đó sẽ trở thành Đồng minh của Liên minh.
♦ 1 Liên minh có thể thiết lập Đồng minh với nhiều Bang Hội khác nhau.
♦ Các Bang Hội cùng 1 Liên minh sẽ nhận cùng hiệu ứng chiến trường với Liên minh mà mình gia nhập.

 Liên Minh Vệ Thần

♦ Yêu cầu gia nhập Liên minh : Bang Hội chưa tham gia vào Đội Chiến Thần hoặc Đội Vệ Thần có thể xin gia nhập Liên Minh Vệ Thần.
♦ Bang chủ của Bang Hội xin gia nhập Liên minh đến NPC Vệ Thần tại TTTB chọn Thông tin Đại chiến Thiên Mã (chi tiết mục C. Hướng dẫn tham gia) để xin gia nhập Liên minh với Đội Vệ Thần hiện thời .
♦ 1 Bang Hội chỉ có thể xin gia nhập 1 Liên minh Vệ Thần duy nhất. Để gửi yêu cầu gia nhập mới, cần Giải trừ yêu cầu trước đó.
♦ Yêu cầu gia nhập Liên minh nào cần được xét duyệt bởi Đội trưởng của Liên minh đó.
♦ Khi yêu cầu được xét duyệt, để thoát khỏi Liên minh hiện hành Bang chủ cần Phá vỡ Liên minh tại NPC mới có thể yêu cầu gia nhập Liên minh mới.

♦ Xét duyệt yêu cầu gia nhập Liên minh : được tiến hành bởi Đội trưởng Liên minh Vệ Thần (chi tiết mục B4. Vai trò chiến đấu).
♦ Đội trưởng Liên minh đến NPC Vệ Thần tại TTTB chọn Điều phối Vệ binh (xem chi tiết mục C. Hướng dẫn tham gia) để xem danh sách các Bang Hội xin gia nhập Liên minh của mình.
♦ Khi hoàn tất xét duyệt cho Bang Hội nào thì Bang Hội đó sẽ trở thành Đồng minh của Liên minh.
♦ 1 Liên minh có thể thiết lập Đồng minh với nhiều Bang Hội khác nhau.
♦ Các Bang Hội cùng 1 Liên minh sẽ nhận cùng hiệu ứng chiến trường với Liên minh mà mình gia nhập.

 Vai trò chiến đấu:

 • Đối với các Đội Chiến Thần (độc lập) hoặc Đội Vệ Thần (độc lập), phân bổ vai trò các Đội bao gồm Đội trưởng và Đội viên.
 • Đối với các Liên minh, phân bổ vai trò trong Liên minh bao gồm Đội trưởng Liên minh và Đội viên Liên minh.


Đội Trưởng (ký hiệu hình thoi lớn) - Đội viên (ký hiệu hình tròn nhỏ)

► Các Đội độc lập:

♦ Đội trưởng các Đội độc lập là Bang chủ của Bang Hội tương ứng.
♦ Đội viên của các Đội độc lập là thành viên của Bang Hội tương ứng.

► Liên minh:

- Mỗi Liên minh chỉ có 1 Đội trưởng duy nhất.
Đội trưởng của Liên minh là Bang chủ của Bang Hội xét duyệt yêu cầu gia nhập Liên minh.
Đội viên của Liên minh là thành viên tất cả các Bang Hội đồng minh thuộc Liên minh, không phân biệt Bang chủ hay thành viên của từng Bang Hội đồng minh.
- Mỗi Liên minh có thể có nhiều đội viên là Bang chủ của các Bang Hội thành viên (Bang Hội Đồng minh).

C. Hướng dẫn tham gia:

 Các Đại Thần điều phối Chiến trường:


Chiến Thần (Hùng Triết) - Đội Chiến Thần

 • Thông cáo Đại chiến Thiên Mã: đăng ký Công Thành Chiến cho Bang Hội.
 • Thiết lập & Giải trừ Liên Minh: xin gia nhập Liên Minh Chiến Thần hoặc rời khỏi Liên Minh Chiến Thần.
 • Điều phối Chiến binh: xét duyệt hoặc từ chối yêu cầu gia nhập Liên Minh Chiến Thần.


Vệ Thần (Hiền Triết) - Đội Vệ Thần

 • Thông tin Đại chiến Thiên Mã: nhận biết Đội Vệ Thần và thời gian tiếp quản Thành, xem lịch Công Thành Chiến tiếp theo, xin gia nhập Liên Minh Vệ Thần hoặc rời khỏi Liên Minh Vệ Thần.
 • Điều phối Vệ binh: xét duyệt hoặc từ chối yêu cầu gia nhập Liên Minh Vệ Thần.

[3 NPC cung cấp vật phẩm cho chiến trường]

 • NPC Sơn Bích tại TTTB..=
 • NPC Chiến Thần & Vệ Thần tại bản đồ Công Thành Chiến.

 Vật phẩm sử dụng cho Công Thành Chiến:

- Vật phẩm sử dụng trong Công Thành Chiến được cung cấp bởi các NPC nêu trên.
- Vật phẩm được mua sắm bằng Tiền đồng >>(click xem chi tiết)<<

 

- Vật phẩm Công Thành Chiến (CTC) chỉ sử dụng trong CTC và chấm dứt hiệu ứng theo thời hạn hoặc khi ra khỏi bản đồ Công Thành Chiến.
- Ngoài ra hạn chế các loại độc dược Nam Lâm và vật phẩm trói buộc : Đóng Băng.

 Đăng ký tham gia

- Bang chủ của Bang Hội tiến đến NPC Chiến Thần (Hùng Triết) -> Thông cáo Đại chiến Thiên Mã.
Khi thông cáo thành công, tất cả các thành viên của Bang Hội đã thông cáo sẽ nhận hiệu ứng Công thành: Tiếng hò reo vang dội (hiệu ứng đại diện cho Đội Chiến Thần).
Hệ thống sẽ phát thư mời tự động sau 2 phút nhắc thời gian tham chiến Đại chiến Thiên Mã Cung. Để nhận thông báo tiến vào chiến trường, nhân vật cần xác nhận Tiến vào chiến trường tại phút thứ 2. Hệ thống sẽ di chuyển nhân vật vào Thị trường Tiền bạc (Ngân hóa Thị trường) để chuẩn bị tham chiến.
- Sau khi xác nhận tiến vào chiến trường, hệ thống sẽ phát thông báo vào chiến trường tại phút thứ 5. Nhân vật xác nhận tiến vào chiến trường sẽ được di chuyển đến bản đồ Công Thành Chiến.
- Nếu nhân vật chưa xác nhận thông báo nhắc tại phút thứ 2 sẽ không nhận được thông báo mời vào chiến trường tại phút thứ 5. Nhân vật có thể vào chiến trường sau đó thông qua NPC Thương nhân của Ngân hóa Thị trường. 

D. Quy tắc thi đấu:

 Hiệu lệnh thi đấu:

- Sau khi vào bản đồ Công Thành Chiến, hệ thống sẽ đếm ngược 3 phút để khởi tạo thông tin chiến trường phù hợp.

(Ví dụ: khi số nhân vật tham gia càng đông, sinh lực Cổng Thành và Hỏa Long Ma càng cao).

- Chiến trường sẽ chính thức bắt đầu khi xuất hiện thông báo Công Thành Chiến bắt đầu.

 Quy tắc thi đấu

 ► Không có Bang Hội chiếm đóng Thiên Mã Cung :

    - Trong 30 phút đầu tiênĐội Chiến Thần cần phá Thành và phá hủy Hỏa Long Ma.

    - Nếu không có Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung thì chiến trường sẽ kết thúc tại phút 30.

    - Thiên Mã Cung sẽ không có Bang Hội nào tiếp quản và đặc quyền dịch chuyển vào bản đồ ưu đãi sẽ không được trao đi.

 ► Có Bang Hội chiếm đóng Thiên Mã Cung :

    - Trong 30 phút đầu tiên, Đội Chiến Thần cần phá Thành và phá hủy Hỏa Long Ma.

    - Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung của Đội Chiến Thần sẽ đảm nhận vai trò bảo hộ Thiên Mã Cung, gọi là Đội Vệ Thần.

    - Trong 10 phút tiếp theoĐội Vệ Thần cần bảo hộ thành công Hỏa Long Ma. Nếu bảo hộ thành công, Chiến trường sẽ kết thúc tại phút thứ 10.

    - Đội Vệ Thần chính thức trở thành người chiếm lĩnh và tiếp quản Thiên Mã Cung, nhận hữu đặc quyền tiến vào nhận thưởng tại bản đồ ưu đãi.

 ► Khi Bang Hội chiếm đóng thay đổi trong cùng cuộc chiến :

    - Trong 30 phút đầu tiên, Đội Chiến Thần cần phá Thành và phá hủy Hỏa Long Ma.

    - Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung của Đội Chiến Thần sẽ đảm nhận vai trò bảo hộ Thiên Mã Cung, gọi là Đội Vệ Thần.

    - Trong 10 phút tiếp theo, Đội Vệ Thần cần bảo hộ thành công Hỏa Long Ma.

    - Nếu thất thủ, Đội Vệ Thần hiện thời sẽ mất vai trò bảo hộ và trở lại là Đội Chiến Thần. Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm đóng thành công Thiên Mã Cung của Đội Chiến Thần sẽ đảm nhận vai trò bảo hộ Thiên Mã Cung, gọi là Đội Vệ Thần (mới).

    - Trận chiến tiếp tục diễn ra từ thời điểm Đội Vệ Thần mới được hình thành.

    - Trong 10 phút tiếp theo, Đội Vệ Thần này cần bảo hộ thành công Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma.

    - Nếu Đội Vệ Thần mới tiếp tục thất thủ, và hình thành Đội Vệ Thần khác, chiến trường vẫn tiếp tục diễn ra.

    - Từ thời điểm Đội Vệ Thần mới được thành lập, nếu trong 10 phút tiếp theo, Đội Vệ Thần bảo hộ thành công Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma sẽ trở thành người tiếp quản Thiên Mã Cung, đồng thời chiến trường sẽ kết thúc.

    - Nếu Bang Hội (và Liên Minh bảo hộ nếu có) liên tục thay đổi trong mỗi 10 phút sau khi hình thành Đội Vệ Thần mới, chiến trường sẽ tiếp diễn liên tục.

    - Sau 120 phút từ khi bắt đầu, chiến trường sẽ kết thúc. Bang Hội (và Liên Minh bảo hộ nếu có) đang chiếm đóng Thiên Mã Cung và Hỏa Long Ma hiện thời (Đội Vệ Thần hiện thời) trở thành người chiếm lĩnh và tiếp quản Thiên Mã Cung. Đặc quyền tiến vào bản đồ ưu đãi sẽ trao cho Bang Hội đó.

E. Phần thưởng 

    - Bang Hội (và Liên Minh nếu có) chiếm lĩnh thành công và tiếp quản Thiên Mã Cung sẽ được kéo dài hiệu ứng Đội Vệ Thần : Thiên Mã Soái Chủ chi khí.

    - Bang Hội (và Liên Minh nếu có) sở hữu hiệu ứng này được xem là Chủ Thành và có đặc quyền tiến vào khu vực chiếm đóng nhận ưu đãi.

    - Đến gặp NPC Thuyền Phu Tử ở Huyền Bột Phái để di chuyển đến bản đồ ưu đãi : Lãnh thổ mà Liên minh đã chiếm đóng.

      ♦ Khi luyện cấp tại bản đồ ưu đãi sẽ nhận được ưu đãi tăng thêm điểm kinh nghiệm so với thông thường ~ 40%.
      ♦ Cơ hội săn được vật phẩm giá trị, trang sức ... tại lãnh thổ này.

 Lưu ý chung:

- Hiệu ứng Thành chủ duy trì đến khi đổi Thành chủ mới, toàn bộ thành viên của Bang Hội (thuộc Liên minh nếu có) đồng thời mất quyền tiến vào bản đồ chiếm đóng nhận ưu đãi.

- Các thành viên cùng Đội Chiến Thần hoặc Đội Vệ Thần hoặc cùng phe Đồng minh vẫn có thể kích sát lẫn nhau ở chế độ kích sát đặc biệt mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, vì vậy hãy lưu ý khi sử dụng võ công nhiều mục tiêu trong chiến trường nhé.

- Khi vừa phá hủy Cổng Thành, Hỏa Long Ma hoặc vừa dịch chuyển, hồi sinh ... tránh tương tác ngay lập tức để không rơi vào hạn chế trùng lặp ngoài ý muốn.

- Đội Chiến Thần nên phá hủy Cổng Thành hoặc Hỏa Long Ma trong thời gian nhanh nhất có thể, tránh bị ảnh hưởng bởi các sự cố kết nối khi kéo dài thời gian chiến trường hoặc chiếm đóng khi sắp kết thúc chiến trường.

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2021 

 Ưu đãi tại bản đồ chiếm đóng (bản đồ ưu đãi):

- Thay thế ưu đãi tăng 40% kinh nghiệm bởi nhiệm vụ [Thử sức truy vết Hắc Phong Hội]

 • NPC Vệ Thần, Hiền Triết: bản đồ ưu đãi.
 • Truy lùng các binh lính Hắc Phong Hội thuộc bản đồ ưu đãi.
 • Phần thưởng (mặc định): kinh nghiệm, kỹ năng, tiền game.
 • Phần thưởng (đặc biệt): có thể nhận thêm vật phẩm hiếm (trang bị, trang sức ~ level 150).

(Ngoài việc luyện cấp trong bản đồ này không bị kích sát, các Hiệp Khách còn có cơ hội nhận được vật phẩm VIP thông qua nhiệm vụ mới này)

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 12/2021 

 Ưu đãi hiệu ứng chiến thắng Đội Vệ binh:

- Ưu đãi cao nhất thời gian hiệu ứng chiến thắng Công Thành Chiến : tồn tại đến trước khi có Thành chủ mới.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.