less.watch();
Mật Lệnh Hồi Thành
Trang Chủ / Cao Thủ / Mật Lệnh Hồi Thành
02/03/2023

MẬT LỆNH HỒI THÀNH

!! Nhân vật có thể hồi thành nhanh chóng thông qua mật lệnh mà không cần dùng hồi thành phù

► Huyền Bột Phái : /HuyenBotPhai

► Liễu Chính Quan : /LieuChinhQuan

► Tam Tà Quan : /TamTaQuan

► Thần Võ Môn : /ThanVoMon

► Liễu Thiện Đề Đốc Phủ : /LieuThienPhu

► Tụng Nguyệt Quán : /TungNguyetQuan

► Bạch Võ Quán : /BachVoQuan

► Bắc Hải Băng Cung : /BacHaiBangCung

► Nam Lâm : /NamLam

► Hổ Hạp Cốc : /HoHapCoc

► Xích Thiên Giới : /XichThienGioi

► Yến Phi Gia : /YenPhiGia

 Lưu ý :

      - Để sử dụng tính năng cần trả phí là một số tiền game nhất định
      - Chỉ có thể sử dụng lệnh ở các bản đồ bình thường, không bao gồm phó bản, bản đồ chiến trận..

      - Giới hạn cấp độ vào Hổ Hạp Cốc 110 - TT1, Xích Thiên Giới 120 - TT2, Yến Phi Gia 130 - TT3 ..

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.