less.watch();
Mệnh Giá Nạp DzoVí
Trang Chủ / Nạp Cash / Mệnh Giá Nạp DzoVí
02/03/2023

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN

 

DzoCard DzoCoin
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,010,000
2,000,000 2,020,000
5,000,000 5,050,000

 

Gate DzoCoin
10,000 9,500
20,000 19,000
50,000 47,500
100,000 95,000
200,000 190,000
500,000 475,000
1,000,000 950,000
2,000,000 1,900,000
5,000,000 4,750,000
10,000,000 9,500,000

 

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 100,000 0
200,000 200,000 0
300,000 300,000 0
500,000 500,000 0
1,000,000 1,000,000 0
2,000,000 2,000,000 0
3,000,000 3,000,000 0
5,000,000 5,000,000 0
10,000,000 10,000,000 0
20,000,000 20,000,000 0
40,000,000 40,000,000 0

 

Thông báo ngừng chương trình ưu đãi DzoCoin từ (10:00) ngày 16/01/2023

 

ISEC DzoCoin
10,000 10,000
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000

 

Visa,Master DzoCoin
100,000 100,000
200,000 200,000
300,000 300,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000

 

>>(click)<< xem hướng dẫn mua thẻ

 Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.