less.watch();
Mệnh Giá Nạp DzoVí
Trang Chủ / Nạp Cash / Mệnh Giá Nạp DzoVí
05/08/2022

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN

DzoCard:

DzoCard DzoCoin
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,010,000
2,000,000 2,020,000
5,000,000 5,050,000

Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000; 2,000,000 và 5,000,000

Thẻ Gate:

Gate DzoCoin
10,000 9,500
20,000 19,000
50,000 47,500
100,000 95,000
200,000 190,000
500,000 475,000
1,000,000 950,000
2,000,000 1,900,000
5,000,000 4,750,000
10,000,000 9,500,000


ATM:

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 100,000 0
200,000 200,000 0
300,000 300,000 0
500,000 500,000 0
1,000,000 1,000,000 10,000
2,000,000 2,000,000 20,000
3,000,000 3,000,000 30,000
5,000,000 5,000,000 50,000
10,000,000 10,000,000 200,000
20,000,000 20,000,000 622,000
40,000,000 40,000,000 800,000


Thẻ ISEC:

ISEC DzoCoin
10,000 10,000
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000


Thẻ Quốc Tế (Visa,Master):

Visa,Master DzoCoin
100,000 100,000
200,000 200,000
300,000 300,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000

Mở thêm mệnh giá 1,000,000 đối với thẻ quốc tế (Visa,Master)

Xem hướng dẫn mua thẻ >>(click để xem)<<


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.