Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Hiệp Khách Lệnh 27/02/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Hiệp Khách Lệnh 27/02/2022

25/02/2022

 Sự Kiện HIỆP KHÁCH LỆNH

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (13:00) ngày 27/02/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 28/02/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

  Nội dung :

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Hiệp Khách Lệnh Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 3,500@DzoCash

01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +7.
2

Nạp và tiêu mới 9,000@DzoCash

01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8.

  Đăng ký:

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Hiệp Khách Lệnh báo danh qua cổng hỗ trợ  Yulgang Hiệp Khách theo mẫu trong thời gian sự kiện:

- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Trang bị tham gia: (ví dụ: Trung Nguyên Ngũ Hành Thương ở slot 1 - Hiệp Khách Lệnh 1)
- Hình ảnh trang bị theo thứ tự đăng ký (đầy đủ thông tin thuộc tính)

► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Hiệp Khách Lệnh, mỗi mốc tham gia tối đa 2 lần.
► Mỗi vật phẩm nhận được 01 Hiệp Lệnh từ sự kiện này.
► Trang bị tham gia sự kiện Hiệp Khách Lệnh được đặt theo thứ tự từ ô đầu tiên của túi đồ nhân vật.
► Trang bị đăng ký bao gồm Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Giáp Trong. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú.
► Không giới hạn trang bị phải theo cấp độ, giới tính, thế lực, môn phái của nhân vật tham gia.
► Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn

  Trao giải:

► Ưu tiên tính mốc Hiệp Khách Lệnh từ cao đến thấp, trong trường hợp không đáp ứng đủ yêu cầu nạp tiêu của các trang bị tham gia.
► Các trường hợp không cung cấp hình ảnh thông tin trang bị sẽ được tính tham gia không hợp lệ.
► Trang bị được hỗ trợ là trang bị đã đăng ký theo đúng quy định cùng hoàn thành yêu cầu nạp tiêu, và được thông báo trên bài viết tổng kết sau khi sự kiện kết thúc.
► Thời hạn trao thưởng trong vòng 7 ngày tính từ kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx) ở từng máy chủ.
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.