Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Hiệp Khách Lệnh (26/08)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Hiệp Khách Lệnh (26/08)

26/08/2022


 
Sự Kiện HIỆP KHÁCH LỆNH

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (10:00) ngày 26/08/2022.
Kết thúc: (10:00) ngày 27/08/2022.

 Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Thể lệ tham gia:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Hiệp Khách Lệnh Yêu cầu Phần quà

1
 
Nạp và tiêu mới 4,500@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +7.

2
 
Nạp và tiêu mới 11,000@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8.


  Đăng ký:

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Hiệp Khách Lệnh báo danh qua Cổng hỗ trợ Yulgang Hiệp Khách theo mẫu trong thời gian sự kiện:

- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Trang bị tham gia: (ví dụ: Trung Nguyên Ngũ Hành Thương ở slot 1 - Hiệp Khách Lệnh 1)
- Hình ảnh trang bị theo thứ tự đăng ký (đầy đủ thông tin thuộc tính)

► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Hiệp Khách Lệnh, mỗi mốc tham gia tối đa 4 lần.
► Mỗi vật phẩm nhận được 01 Hiệp Lệnh từ sự kiện này.
► Trang bị tham gia sự kiện Hiệp Khách Lệnh được đặt theo thứ tự từ ô đầu tiên trong kho riêng.
► Đối với trang bị phong ấn của các nhân vật đặc biệt: đặt theo thứ tự từ ô đầu tiên trong túi hành trang.
► Trang bị đăng ký bao gồm Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng. Không bao gồm trang sức, áo choàng, nội giáp, môn phái phục, thần thú.
► Không giới hạn trang bị phải theo cấp độ, giới tính, thế lực, môn phái của nhân vật tham gia.
► Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn

  Trao giải:

► Ưu tiên tính mốc Hiệp Khách Lệnh từ cao đến thấp, trong trường hợp không đáp ứng đủ yêu cầu nạp tiêu của các trang bị tham gia.
► Các trường hợp không cung cấp hình ảnh thông tin trang bị sẽ được tính tham gia không hợp lệ.
► Trang bị được hỗ trợ là trang bị đã đăng ký theo đúng quy định cùng hoàn thành yêu cầu nạp tiêu, và được thông báo trên bài viết tổng kết sau khi sự kiện kết thúc.
► Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

  • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.

​​► Thời hạn trao thưởng trong vòng 7 ngày tính từ kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
- Tiêu Dzocash trên nhân vật nào nhận thưởng nhân vật đó.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx) ở từng máy chủ.
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.