30/09
02/10
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
14/10
16/10
18/10
Sự kiện diễn ra từ ngày 30/09 đến ngày 18/10/2021
Xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2021
Mỗi ID con nhận được tối đa 3 mốc quà
Thời gian đổi quà từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2021
STT QUÀ NGÀY ĐỔI
Thời gian xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2021
Nhân vật cấp 15 trở lên có thể Xác Nhận Thông Tin Nhận Quà.