30/09
02/10
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
14/10
Sự kiện diễn ra từ ngày 04/11 đến ngày 21/11/2022
Xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 04/11 đến ngày 17/11/2022
Mỗi ID con nhận được tối đa 3 mốc quà
Thời gian đổi quà từ ngày 04/11 đến ngày 20/11/2022
STT QUÀ NGÀY ĐỔI
Thời gian xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 04/11 đến ngày 17/11/2022
Nhân vật cấp 35 trở lên có thể Xác Nhận Thông Tin Nhận Quà.