30/09
02/10
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
14/10
Sự kiện diễn ra từ ngày 26/05 đến ngày 11/06/2023
Xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 02/06 đến ngày 10/06/2023
Mỗi ID con nhận được tối đa 3 mốc quà
Thời gian đổi quà từ ngày 26/05 đến ngày 11/06/2023
STT QUÀ NGÀY ĐỔI
Thời gian xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 02/06 đến ngày 10/06/2023
Nhân vật cấp 35 trở lên có thể Xác Nhận Thông Tin Nhận Quà.