26/05
28/05
31/05
02/06
04/06
05/06
06/06
07/06
09/06
11/06
Sự kiện diễn ra từ ngày 26/05 đến ngày 11/06/2023
Xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 02/06 đến ngày 10/06/2023
Sinh Tử Phù
Long Cang Hồn (1 ngày)
Ngưng Thần Châu (Địa) (50 Triệu)
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3)
Sư Tử Hống (10)
Hamster Dáng Yêu (1 ngày)
Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày)
Hộ Tâm Đơn 150%
Mỗi ID con nhận được tối đa 3 mốc quà
Thời gian đổi quà từ ngày 26/05 đến ngày 11/06/2023
STT QUÀ NGÀY ĐỔI
Thời gian xác nhận nhân vật nhận quà diễn ra từ ngày 02/06 đến ngày 10/06/2023
Nhân vật cấp 35 trở lên có thể Xác Nhận Thông Tin Nhận Quà.