Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Đại Phu

Đại Phu

Trang chủ / Đại Phu / Trang SứcTrang chủ / Đại Phu / ...

Trang Sức

18/10/2018

TRANG SỨC

 Khuyên tai:

Có thể thu nhặt được khi mở các bảo hộp: hương mộc, bạch ngân, hoàng kim..., tiêu diệt các boss hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ, khuyên tai có thể giúp tăng lượng máu tối đa cho nhân vật. 
Một số khuyên tai đặc biệt còn có tăng tất cả các khí công giúp nhân vật có một khả năng vượt trội hơn trước.

Hình Tên Cấp độ Chỉ số
Khuyên Thánh Viêm 60 Điểm HP tăng 50
Điểm MP tăng 50
Khuyên Bàn Long 60 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 2
Khuyên Cửu Thiên 80 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Khuyên Hoàng Ngọc 100 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 2%
Khuyên Hồng Ngọc 100 Điểm HP tăng 200
Khuyên Bá Vương - Ma 110 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 5%
Điểm HP tăng 80
Khuyên Bá Vương - Toái 110 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 5
Điểm HP tăng 120
Khuyên Huyết Long - Ma 120 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 8%
Điểm HP tăng 120
Khuyên Huyết Long - Toái 120 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 7
Điểm HP tăng 160
Khuyên Tử Kim - Ma 130 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 150
Khuyên Tử Kim - Toái 130 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 190
Khuyên Tụ Linh - Ma 140 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 200
Khuyên Tụ Linh - Toái 140 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 240
Khuyên Phỉ Lam - Ma 150 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 12%
Điểm HP tăng 240
Thêm điểm đả kích tăng 24
Khuyên Phỉ Lam - Toái 150 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 12
Điểm HP tăng 280
Thêm điểm đả kích tăng 24

 

 Nhẫn:

Có thể thu nhặt được khi mở các bảo hộp: hương mộc, bạch ngân, hoàng kim..., tiêu diệt các boss hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ, nhẫn có thể giúp nhân vật tăng độ chính xác khi tấn công.
Một số nhẫn đặc biệt còn có khả năng tăng tấn công hoặc phòng thủ giúp nhân vật trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Hình Tên Cấp độ Chỉ số
Nhẫn Thánh Quán 60 Tỉ lệ chính xác tăng 9
Nhẫn Bàn Hoa 60 Tỉ lệ chính xác tăng 10
Nhẫn Nguyên Thủy 60 Sức tấn công tăng 5
Nhẫn Bàn Long 80 Tỉ lệ chính xác tăng 12
Nhẫn Thái Cực 80 Tỉ lệ chính xác tăng 15
Nhẫn Võ Công 80 Sức tấn công của võ công tăng 5%
Nhẫn Bá Vương 80 Sức tấn công tăng 7
Nhẫn Ám Ảnh 100 Sức tấn công của võ công tăng 7%
Điểm MP tăng 50
Nhẫn Bá Lực 100 Sức tấn công tăng 20
Sức tấn công của võ công tăng 3%
Nhẫn Bá Hoàng - Ma 110 Sức tấn công của võ công tăng 7%
Sức tấn công tăng 30
Nhẫn Bá Hoàng - Toái 110 Tỉ lệ chính xác tăng 10
Sức tấn công tăng 40
Nhẫn Huyết Long - Ma 120 Sức tấn công của võ công tăng 11%
Sức tấn công tăng 35
Nhẫn Huyết Long - Toái 120 Tỉ lệ chính xác tăng 12
Sức tấn công tăng 45
Nhẫn Tử Kim - Ma 130 Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 40
Nhẫn Tử Kim - Toái 130 Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 50
Nhẫn Tụ Linh - Ma 140 Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 50
Nhẫn Tụ Linh - Toái 140 Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 60
Nhẫn Phỉ Lam - Ma 150 Sức tấn công của võ công tăng 15%
Sức tấn công tăng 55
Thêm điểm đả kích tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%
Nhẫn Phỉ Lam - Toái 150 Tỉ lệ chính xác tăng 17
Sức tấn công tăng 70
Thêm điểm đả kích tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%

 

 Dây chuyền:

Có thể thu nhặt được khi mở các bảo hộp: hương mộc, bạch ngân, hoàng kim..., tiêu diệt các boss hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ, dây chuyền có thể giúp nhân vật tăng khả năng tránh né. 
Một số dây chuyền đặc biệt còn tăng phòng thủ hoặc lượng HP, MP giúp nhân vật có một khả năng vượt trội hơn trước.

Hình Tên Cấp độ Chỉ số
Dây chuyền Quang 60 Tỉ lệ tránh né tăng 10
Dây chuyền Thần 60 Điểm HP tăng 20
Điểm MP tăng 20
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Tỉ lệ tránh né tăng 10
Dây chuyền Ma 80 Tỉ lệ tránh né tăng 12
Dây chuyền Hồn 80 Tỉ lệ tránh né tăng 15
Dây chuyền Chí Tôn 80 Điểm HP tăng 30
Điểm MP tăng 30
Tỉ lệ chính xác tăng 15
Tỉ lệ tránh né tăng 15
Dây chuyền Ám 100 Sức phòng ngự tăng 25
Dây chuyền Huyền 100 Tỉ lệ tránh né tăng 25
Dây chuyền Bá Hoàng 110 Sức phòng ngự tăng 30
Tỉ lệ tránh né tăng 30
Dây chuyền Huyết Long 120 Sức phòng ngự tăng 35
Tỉ lệ tránh né tăng 35
Dây Chuyền Tử Kim 130 Sức phòng ngự tăng 40
Tỉ lệ tránh né tăng 40
Dây Chuyền Tụ Linh 140 Sức phòng ngự tăng 50
Tỉ lệ tránh né tăng 50
Dây chuyền Phỉ Lam 150 Sức phòng ngự tăng 60
Tỉ lệ tránh né tăng 60
Thêm điểm đã kích tăng 24
Tránh né tăng 5%

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.