Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
ZZzMaiAnhzZZ
150
Thích Khách
Chính Phái
2
i2Vu
150
Thích Khách
Tà Phái
3
ZzMinhDatzZ
150
Kiếm Khách
Tà Phái
4
zVuHungz
149
Quyền Vương
Chính Phái
5
iiTriNguyenii
149
Đao Khách
Tà Phái
6
XxMaiHuongxX
149
Đao Khách
Chính Phái
7
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
8
bachtuhoa
147
Kiếm Khách
Chính Phái
9
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
10
BanhBeoDaiCa
146
Thương Khách
Chính Phái
11
CodVampires
146
Thích Khách
Tà Phái
12
iSkyGirl
145
Đao Khách
Chính Phái
13
HuongCoNuongx
145
Quyền Vương
Chính Phái
14
Puhii
144
Thương Khách
Tà Phái
15
BanhBeoCaTinh
144
Kiếm Khách
Chính Phái
16
ISSalibaba
144
Đại Phu
Chính Phái
17
DaiCaQ8
144
Kiếm Khách
Chính Phái
18
ManNguyetCam
144
Cầm Sư
Tà Phái
19
SieuBuffCZ
144
Đại Phu
Chính Phái
20
KioSocola
144
Kiếm Khách
Tà Phái
21
MNinja
143
Thích Khách
Chính Phái
22
SatLongMaNhan
143
Kiếm Khách
Chính Phái
23
sSstringuyensS
143
Thương Khách
Chính Phái
24
Sahakjo
143
Cung Thủ
Tà Phái
25
XinhDepDangYeu
143
Đại Phu
Chính Phái
26
iMaiLieuChani
143
Mai Liễu Chân
Chính Phái
27
TieuThuQ8
143
Đại Phu
Chính Phái
28
CuOngDao
143
Thương Khách
Tà Phái
29
zZzMaNuzZz
143
Đao Khách
Tà Phái
30
s2BaoQuyen2s
143
Thích Khách
Chính Phái