Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
i2Vu
149
Thích Khách
Tà Phái
2
zxKiemZxta
149
Kiếm Khách
Chính Phái
3
TieuYenNhien
146
Cầm Sư
Chính Phái
4
iSkyGirl
145
Đao Khách
Chính Phái
5
llSnowWhitell
145
Đao Khách
Chính Phái
6
CodVampires
144
Thích Khách
Tà Phái
7
TieuPhongcb
144
Kiếm Khách
Chính Phái
8
BanhBeoDaiCa
144
Thương Khách
Chính Phái
9
zVuHungz
144
Quyền Vương
Chính Phái
10
DaiCaQ8
143
Kiếm Khách
Chính Phái
11
zNguyetQuez
143
Quyền Vương
Chính Phái
12
BanhBeoCaTinh
143
Kiếm Khách
Chính Phái
13
zZzMaNuzZz
143
Đao Khách
Tà Phái
14
oIlSatQuylIo
142
Kiếm Khách
Tà Phái
15
XxxOneHitxxX
142
Đao Khách
Tà Phái
16
BACHVANPHI
142
Thương Khách
Tà Phái
17
SuByS2
142
Thích Khách
Tà Phái
18
PheKoAnh
142
Thương Khách
Tà Phái
19
BachTuHoa
142
Kiếm Khách
Chính Phái
20
XinhDepDangYeu
142
Đại Phu
Chính Phái
21
s2iPhoebe
142
Thích Khách
Chính Phái
22
MNinja
142
Thích Khách
Chính Phái
23
TieuThuQ8
142
Đại Phu
Chính Phái
24
ManNguyetCam
142
Cầm Sư
Tà Phái
25
phucklb
141
Thương Khách
Tà Phái
26
xOxTieuSuMuoi
141
Kiếm Khách
Tà Phái
27
ISSalibaba
141
Đại Phu
Chính Phái
28
CongChuaTayNa
141
Đao Khách
Tà Phái
29
s2BaoQuyen2s
141
Thích Khách
Chính Phái
30
ThienAnVoAnh
141
Kiếm Khách
Tà Phái