[Kiểm Tra Máy Chủ] Kiểm Tra Kết Nối Máy Chủ ~ 15/10/2019
Bảng thi đấu của các Hiệp Khách tham gia giải đấu Long Tranh Hổ Đấu
Khảo sát về thể lệ thi đấu của giải đấu Long Tranh Hổ Đấu
Cách thức tính điểm và thể lệ thi đấu của giải đấu Long Tranh Hổ Đấu
Cách thức tính điểm và thể lệ thi đấu của giải đấu Long Tranh Hổ Đấu
Sau bảo trì định kỳ 14/03/2019, Hội đồng Võ lâm cập nhật lại Hộp đổi quà (danh dự) ...
Hướng dẫn hỗ trợ hủy kết đôi, các Hiệp Khách có thể tham khảo.
Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 10/10/2019
Bảo Trì Định Kỳ (10/10/2019)!!!
Hoàn Tất Bảo Trì Đột Xuất Ngày 02/10/2019