Từ bản cập nhật 06/2019, Hiệp Khách cập nhật chức năng khôi phục Bang Hội