Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ] Trang Sức Bảo ThạchTrang chủ / Nhiệm Vụ / ...

[Nhiệm vụ] Trang Sức Bảo Thạch

07/10/2022

 

 NHIỆM VỤ TRAO THƯỞNG TRANG SỨC BẢO THẠCH

 

 Thời gian:

- Ra mắt: (sau bảo trì) ngày 20/10/2022

TRAO THƯỞNG KHUYÊN BẢO THẠCH

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Trao thưởng Khuyên Bảo Thạch
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo 

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Bước 1: Nhân vật nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Thu thập vật phẩm 01 "Vé đổi Khuyên Bảo Thạch" 
 để đổi thưởng

undefined hình 2 Đặc biệt: Cập nhật xác suất khi đổi Trang Sức Bảo Thạch từ sau bảo trì ngày 01/06/2023

Cấp độ Xác suất
60 55,6%
80
100 22%
110 20%
120
130 2,4%
140
150

 

 Phần thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách nhận được ngẫu nhiên 01 Trang sức (Khuyên Tai) trong danh sách sau: 

Hình Tên Cấp độ Chỉ số
Khuyên Thánh Viêm
60
 
Điểm HP tăng 50
Điểm MP tăng 50
Khuyên Bàn Long
60
 
Tất cả đẳng cấp khí công tăng 2
Khuyên Cửu Thiên
80
 
Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Khuyên Hoàng Ngọc
100
 
Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 2%
Khuyên Hồng Ngọc
100
 
Điểm HP tăng 200
Khuyên Bá Vương - Ma 110 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 5%
Điểm HP tăng 80
Khuyên Bá Vương - Toái 110 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 5
Điểm HP tăng 120
Khuyên Huyết Long - Ma 120 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 8%
Điểm HP tăng 120
Khuyên Huyết Long - Toái 120 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 7
Điểm HP tăng 160
Khuyên Tử Kim - Ma 130 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 150
Khuyên Tử Kim - Toái 130 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 3
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 190
Khuyên Tụ Linh - Ma 140 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 10%
Điểm HP tăng 200
Khuyên Tụ Linh - Toái 140 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Điểm HP tăng 240
Khuyên Phỉ Lam - Ma 150 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Sức tấn công của võ công tăng 12%
Điểm HP tăng 240
Thêm điểm đả kích tăng 24
Khuyên Phỉ Lam - Toái 150 Tất cả đẳng cấp khí công tăng 4
Tỉ lệ chính xác tăng 12
Điểm HP tăng 280
Thêm điểm đả kích tăng 24

 

TRAO THƯỞNG VÒNG BẢO THẠCH

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Trao thưởng Vòng Bảo Thạch
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo 

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Bước 1: Nhân vật nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Thu thập vật phẩm 01 "Vé đổi Dây Chuyền Bảo Thạch" 
 để đổi thưởng

undefined hình 2 Đặc biệtCập nhật xác suất khi đổi Trang Sức Bảo Thạch từ sau bảo trì ngày 01/06/2023.

Cấp độ Xác suất
60 55,6%
80
100 22%
110 20%
120
130 2,4%
140
150

 Phần thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách nhận được ngẫu nhiên 01 Trang sức (Dây Chuyền) trong danh sách sau: 

 

Hình Tên Cấp độ Chỉ số
Dây chuyền Quang
60
 
Tỉ lệ tránh né tăng 10
Dây chuyền Thần 60 Điểm HP tăng 20
Điểm MP tăng 20
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Tỉ lệ tránh né tăng 10
Dây chuyền Ma
80
 
Tỉ lệ tránh né tăng 12
Dây chuyền Hồn
80
 
Tỉ lệ tránh né tăng 15
Dây chuyền Chí Tôn 80 Điểm HP tăng 30
Điểm MP tăng 30
Tỉ lệ chính xác tăng 15
Tỉ lệ tránh né tăng 15
Dây chuyền Ám
100
 
Sức phòng ngự tăng 25
Dây chuyền Huyền
100
 
Tỉ lệ tránh né tăng 25
Dây chuyền Bá Hoàng
110
 
Sức phòng ngự tăng 30
Tỉ lệ tránh né tăng 30
Dây chuyền Huyết Long
120
 
Sức phòng ngự tăng 35
Tỉ lệ tránh né tăng 35
Dây Chuyền Tử Kim
130
 
Sức phòng ngự tăng 40
Tỉ lệ tránh né tăng 40
Dây Chuyền Tụ Linh
140
 
Sức phòng ngự tăng 50
Tỉ lệ tránh né tăng 50
Dây chuyền Phỉ Lam 150 Sức phòng ngự tăng 60
Tỉ lệ tránh né tăng 60
Thêm điểm đã kích tăng 24
Tránh né tăng 5%

 

TRAO THƯỞNG NHẪN BẢO THẠCH

 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: Trao thưởng Nhẫn Bảo Thạch
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo 

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Bước 1: Nhân vật nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Thu thập vật phẩm 01 "Vé đổi Nhẫn Bảo Thạch" 
 để đổi thưởng

undefined hình 2 Đặc biệtCập nhật xác suất khi đổi Trang Sức Bảo Thạch từ sau bảo trì ngày 01/06/2023

Cấp độ Xác suất
60 55,6%
80
100 22%
110 20%
120
130 2,4%
140
150

 

 Phần thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách nhận được ngẫu nhiên 01 Trang sức (Nhẫn) trong danh sách sau: 

Hình Tên Cấp độ Chỉ số
Nhẫn Thánh Quán
60
 
Tỉ lệ chính xác tăng 9
Nhẫn Bàn Hoa
60
 
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Nhẫn Nguyên Thủy
60
 
Sức tấn công tăng 5
Nhẫn Bàn Long
80
 
Tỉ lệ chính xác tăng 12
Nhẫn Thái Cực
80
 
Tỉ lệ chính xác tăng 15
Nhẫn Võ Công
80
 
Sức tấn công của võ công tăng 5%
Nhẫn Bá Vương
80
 
Sức tấn công tăng 7
Nhẫn Ám Ảnh
100
 
Sức tấn công của võ công tăng 7%
Điểm MP tăng 50
Nhẫn Bá Lực
100
 
Sức tấn công tăng 20
Sức tấn công của võ công tăng 3%
Nhẫn Bá Hoàng - Ma
110
 
Sức tấn công của võ công tăng 7%
Sức tấn công tăng 30
Nhẫn Bá Hoàng - Toái
110
 
Tỉ lệ chính xác tăng 10
Sức tấn công tăng 40
Nhẫn Huyết Long - Ma
120
 
Sức tấn công của võ công tăng 11%
Sức tấn công tăng 35
Nhẫn Huyết Long - Toái
120
 
Tỉ lệ chính xác tăng 12
Sức tấn công tăng 45
Nhẫn Tử Kim - Ma
130
 
Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 40
Nhẫn Tử Kim - Toái
130
 
Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 50
Nhẫn Tụ Linh - Ma
140
 
Sức tấn công của võ công tăng 13%
Sức tấn công tăng 50
Nhẫn Tụ Linh - Toái
140
 
Tỉ lệ chính xác tăng 15
Sức tấn công tăng 60
Nhẫn Phỉ Lam - Ma 150 Sức tấn công của võ công tăng 15%
Sức tấn công tăng 55
Thêm điểm đả kích tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%
Nhẫn Phỉ Lam - Toái 150 Tỉ lệ chính xác tăng 17
Sức tấn công tăng 70
Thêm điểm đả kích tăng 24
Kỹ năng tránh né tăng 7%

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.