Từ bản cập nhật 12/2019, Hiệp Khách cập nhật (Sự kiện điểm danh) 14 ngày cho Người chơi cũ quay lại !
Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo từ cấp 1 đến cấp 9
Hướng dẫn làm nhiệm vụ thăng chức dành cho nhân vật Tử Hào từ thăng chức 1 đến thăng chức 5
Nhiệm vụ dành cho các lớp nhân vật trừ HBQ, ĐHL, MLC, TH
Từ bản cập nhật 06/2019, Hiệp Khách cập nhật hệ thống quy đổi nhanh cho nhiệm vụ chiến trường