27/09/2018
Tổng hợp thời gian khai mở Chiến Trường trong Yulgang Hiệp Khách hàng tuần