Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Trang Bị

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Trang bị Bảo Địa Châu - 22072022
Cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Nâng cấp Bảo Địa Châu - 22072022
Hệ thống nâng cấp Bảo Địa Châu cập nhật sau bảo trì định kỳ 21/07/2022
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Viêm Long Giáp Trụ - 22072022
Hệ thống chế tạo mới được cập nhật sau bảo trì 21/07/2022