Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Mật Lệnh Hồi ThànhTrang chủ / Cao Thủ / ...

Mật Lệnh Hồi Thành

21/06/2021

MẬT LỆNH HỒI THÀNH

!! Nhân vật có thể hồi thành nhanh chóng thông qua mật lệnh mà không cần dùng hồi thành phù

► Huyền Bột Phái: /HuyenBotPhai

► Liễu Chính Quan: /LieuChinhQuan

► Tam Tà Quan: /TamTaQuan

► Thần Võ Môn: /ThanVoMon

► Liễu Thiện Đề Đốc Phủ: /LieuThienPhu

► Tụng Nguyệt Quán: /TungNguyetQuan

► Bạch Võ Quán: /BachVoQuan

► Bắc Hải Băng Cung: /BacHaiBangCung

► Nam Lâm: /NamLam

► Hổ Hạp Cốc: /HoHapCoc

► Xích Thiên Giới: /XichThienGioi

► Yến Phi Gia: /YenPhiGia

 Lưu ý:

- Để sử dụng tính năng cần trả phí là một số tiền game nhất định.
- Chỉ có thể sử dụng lệnh ở các bản đồ bình thường, không bao gồm phó bản, bản đồ chiến trận..
- Giới hạn cấp độ vào Hổ Hạp Cốc 110 - TT1, Xích Thiên Giới 120 - TT2, Yến Phi Gia 130 - TT3 ..

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.