Hướng dẫn chi tiết gửi thư hỗ trợ qua Website
Các bước chuyển tài khoản Hiệp Khách cũ từ hệ thống DzoCom về tài khoản Dzo Việt Nam
Vui lòng đọc kỹ nội dung bản thỏa thuận sử dụng này trước khi tham gia vào trò chơi Yulgang - Hiệp Khách.