Lựa chọn Chính - Tà, lãnh địa phân tranh, bình định thiên hạ
Nhiệm vụ dành cho Mai Liễu Chân từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Quyền Vương từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Đàm Hoa Liên từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Hàn Bảo Quân từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Cầm Sư từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Đại Phu từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Cung Thủ từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Thích Khách từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Thương Khách từ cấp 1 đến cấp 30