Tổng hợp hình ảnh, tên và vị trí của các NPC trong game Yulgang Hiệp Khách.
Lựa chọn Chính - Tà, lãnh địa phân tranh, bình định thiên hạ
Từ bản cập nhật 06/2019, Hiệp Khách cập nhật tính năng xác thực giao dịch (đối với tiền game)
Hướng dẫn nhiệm vụ của Tử Hào từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Mai Liễu Chân từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Quyền Vương từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Đàm Hoa Liên từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Hàn Bảo Quân từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Cầm Sư từ cấp 1 đến cấp 30
Nhiệm vụ dành cho Đại Phu từ cấp 1 đến cấp 30