less.watch();
[Nhiệm vụ] Tà Phái
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ] Tà Phái
04/03/2024

 

NHIỆM VỤ TÀ PHÁI

[Cấp 35] Nguồn Gốc Kẻ Đào Ngũ

- Nhận NV: Quan Chủ Sí Quyên (Tam Tà Quan).

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Hỏa Ngục Ác Quỷ] ở ngoại thành Tam Tà Quan để thu thập 01 [Hướng Dẫn Hằng Ngày].

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên (Tam Tà Quan).

- Phần Thưởng::

+ Exp: 41.000.
+ Ngưng Thần Châu 100.000 Exp.
+ Thâm Lam Thần Thảo ( +2 Cường Hóa VK trong 1 giờ ).
+ Điểm Rèn Luyện 10.000.

 

[Cấp 36] Triệt Tiêu Du Đãng

- Nhận NV: Quan Chủ Sí Quyên (Tam Tà Quan).

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Trường Thương Phỉ Binh] hoặc [Đại Đao Phỉ Binh] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 [Dấu Hiệu Tam Tà Quan].

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên (Tam Tà Quan).

- Phần Thưởng:

+ Exp: 50.000.
+ Kim Cương Thạch (4 cái).

 

[Cấp 36] Người Vay Tiền

- Nhận NV: Châu Thúc Thông.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Trường Thương Phỉ Binh] hoặc [Đại Đao Phỉ Binh] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Túi Tiền Của Đại Đao Phỉ Binh].

- Trả NV: Châu Thúc Thông.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 45.000.
+ Nhẫn cấp 35.
+ Kim Cương Thạch (4 cái).

 

[Cấp 37] Chai Rượu Của Lục Tiểu Hoàng

- Nhận NV: Lục Tiểu Hoàng,

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Thiết Chưởng Thân Đà] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 [Ruơụ của Lục Tiểu Hoàng].

- Trả NV: Lục Tiểu Hoàng.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 110.000.
+ Phúc Vạn Phù 5% (4 cái).

 

[Cấp 37] Một Kết Thúc

- Nhận NV: Châu Thúc Thông

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Lang Nhân Võ Sĩ] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Trang Phục Của Lang Nhân võ sĩ].

- Trả NV: Châu Thúc Thông

- Phần Thưởng:

+ Exp rèn luyện : 50.000.
+ Kim Cương Thạch (4 cái).

 

[Cấp 38] Liều Mạng

- Nhận NV: Lục Tiểu Hoàng.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Lang Nhân Võ Sĩ] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Kiếm Của Lang Nhân võ sĩ].

- Trả NV: Lục Tiểu Hoàng.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 135.000.
+ Phúc Vận Phù 10% (2 cái).
+ Exp gấp 1.2 ( 2h ).

 

[Cấp 39] Theo Dõi Thợ Săn

- Nhận NV: Quan Chủ Sí Quyên.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Khoái Đao Võ Sĩ] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 [Đao của Khoái Đao Võ Sĩ].

-Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 160.000.
+ Tiên lục đơn ( x2 điểm rèn luyện trong 3h) (4 cái).

 

[Cấp 40] Đừng ở gần kẻ xấu

- Nhận NV: Quan Chủ Sí Quyên.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Kẻ Săn Tiền Thương]

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 190.000.
+ Cường Hóa Thạch (5 cái).
+ Phúc Vận Phù 5% (2 cái).

 

[Cấp 41]

- Nhận NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân] ở ngọai thành Tam Tà Quan lấy 10 [Tài Liệu Kẻ Săn Tiền Thưởng].

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng:

+Exp: 225.000

+Kim Cưong Thạch (2 Cái)

+Hàn Ngọc Thạch (2 Cái)

 

[Cấp 42] Lời Phàn Nàn Về Lục Lâm Sơn Tặc

- Nhận NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Việt Địch Sơn Tặc] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 05 [Danh Sách Hỏa Tặc] rồi mang cho Quan Chủ Sí Quyên, Rồi Tiếp tục trả nhiệm vụ cho Thiên Hiểu Sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng:

+ Exp: 260.000.
+ Kim Cưong Thạch (4 Cái).

 

[Cấp 43] Mối Bất Hòa

- Nhận NV: Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Lục Lâm Sơn Tặc] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Dấu Hiệu Nhận Biết Hỏa Tặc].

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng:

+Exp: 310.000.
+Kim Cưong Thạch (2 Cái).

 

[Cấp 44] Giai Đoạn Khó Khăn

- Nhận NV: Lục Tiểu Hoàng.

- Hướng Dẫn: Đánh bại [Hắc Diện Đạo Tặc] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 [Sự Tiếp Tế Của Tà Ác].

- Trả NV: Lục Tiểu Hoàng.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 360.000.
+ Kim Cưong Thạch (4 Cái).
+ Xuất Trần Giới (LV40).

 

[Cấp 45] Xung Đột Nội Bộ

- Nhận NV: Thiên Hiểu Sinh.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Lưu Tinh Chùy Cường Đạo] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Dấu Hiệu Nhận Biết Hưng Tặc].

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 420.000.
+ Ngưng Thần Châu (100.000 exp).
+ Bích Lục Thần Thảo.

 

[Cấp 46] Vàng Của Châu Thúc Phong

- Nhận NV: Châu Thúc Phong.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Trường Côn Đạo Tặc] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 [Túi Vàng Của Châu Thúc Phong].

- Trả NV: Châu Thúc Phong.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 500.000.
+ Điểm Rèn Luyện: 10.000.
+ Hộp Bạch Ngân Bảo (4 cái).
+ Cường Hóa Thạch (5 cái).

 

[Cấp 47] Kế Hoạch Tấn Công

- Nhận NV: Thiên Hiểu Sinh.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 [Nhóm Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục].

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh.

- Phần Thưởng:

+Exp: 570.000.
+Ngưng Thần Châu (100.000 exp).
+Tiên Lục Đơn(2 cái).
+Hộp Bạch Ngân Bảo (3 cái).

 

[Cấp 48] Mục Tiêu Đề Nghị

- Nhận NV: Thiên Hiểu Sinh.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Lục Thanh Ác Binh] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy [Thư Đang Ngờ] về gặp Thiên Hiểu Sinh. Sau đó gặp Cầu Thiên Mễ để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ.

- Phần Thưởng:

+Exp: 670.000.
+Phúc Vận Phù 10% (2 cái).

 

[Cấp 49] Thu Thập Hàng Tiếp Tế

- Nhận NV: Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Hộ Phách Đạo Tặc] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 [Tiếp Tế Của Huyền Bột Phái].

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng:

+ Exp: 780.000.
+ Điểm Rèn Luyện 10.000.
+ X1.5 Exp rèn luyện (2h).

 

[Cấp 50] Thu Thập Tre

- Nhận NV: Châu Thúc Phong.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Trúc Thương Võ Sĩ] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Trúc Lâm].

- Trả NV: Châu Thúc Phong.

- Phần Thưởng:

+Exp: 920.000
+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 51] Một mũi Tên Đánh bại 2 Con Nhạn

- Nhận NV: Châu Thúc Phong.

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Trúc Thần Thị Nữ] ở ngoài thành Tam Tà Quan lấy 10 [Trúc Lâm Phù Thủy Phiến].

- Trả NV: Châu Thúc Phong.

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1.020.000.
+ Kim Cương Thạch (2 Cái).
+ Cường Hóa Thạch (5 Cái).

 

[Cấp 52] Ký Ức Nguy Hiểm

- Nhận NV: Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Độc Nhãn Ác Tặc] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 [Ghi Chú Cầu Thiên Mễ].

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1.150.000.
+ Hàn Ngọc Thạch (2 cái).

 

[Cấp 53] Những Bông Hoa Rơi

- Nhận NV: Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Trúc Lâm Kiếm Sĩ] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 [Gỗ Rừng Trúc Lâm ( Lạc Anh Thảo)].

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1.230.000.
+ Ngưng Thần Châu ( 500.000 Exp).

 

[Cấp 54] Sự Thật Đằng Sau Mọi Việc

- Nhận NV: Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Trúc Lâm Kiếm Sĩ] ở ngoại thành Tam Tà Quan lấyy [Thông Tin Tà Hành] giao cho Cầu Thiên Mễ. Sau đó đến gặp Quan Chủ Sí Quyên để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1.350.000.
+ Điểm Rèn Luyện: 50.000.

 

[Cấp 55] Khởi Đầu Và Kết Thúc

- Nhận NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Trả NV: Phủ Thủ Thi Vi (Liễu Thiện Đề Đốc Phủ)

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1.420.000.
+ Điểm Rèn Luyện: 50.000.

 

[Cấp 56] Thăm Dò Hoàn Nhãn Đại Đao

- Nhận NV: Liễu Thiện Bá Huân (Liễu Thiện Đề Đốc Phủ).

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Thuần Lang Đạo Tặc] ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ lấy 10 [Thông Cáo Của Đạo Tặc] giao cho Liễu Thiện Bá Huân.
+ Tiếp Tục đánh bại [Thuần Nhãn Đại Đao] ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ lấy 10 [Vật Biểu Bị Trộm].

- Trả NV: Liễu Thiện Bá Huân (Liễu Thiện Đề Đốc Phủ).

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1.550.000

 

[Cấp 58] Bạo Động Ở Liễu Thiện Đề Đốc Phủ

- Nhận NV: Liễu Thiện Bá Huân (Liễu Thiện Đề Đốc Phủ).

- Hướng Dẫn: 

+ Đánh bại [Đao Ba Đại Đao] ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ lấy 10 [Biểu Trưng Của Đạo Tặc].

- Trả NV: Liễu Thiện Bá Huân (Liễu Thiện Đề Đốc Phủ).

- Phần Thưởng:

+ Exp: 1.650.000

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.