less.watch();
Y Phục
Trang Chủ / Đàm Hoa Liên / Y Phục
19/08/2021

Trang bị áo của nhân vật được thay đổi rõ rệt qua các cấp độ, trang bị không phân biệt chính - tà và Đàm Hoa Liên không có trang bị ở các cấp 20, 40, 50, 70, 90

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.