less.watch();
Y Phục của Hàn Bảo Quân
Trang Chủ / Hàn Bảo Quân / Y Phục của Hàn Bảo Quân
26/12/2023

Y PHỤC CỦA HÀN BẢO QUÂN

Trang phục Hàn Bảo Quân sẽ không phân Chính - Tà, và có sự thay đổi rõ rệt qua các giai đoạn thăng cấp.

 

Ghi chú: Hàn Bảo Quân không có trang bị áo 2x, 4x, 5x , 7x, 9x

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.